Výzva na predkladanie cených ponúk- Revitalizácia Čerešňového sadu v Prievidzi – projekt pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu stavby + výkon autorského dohľadu ZRUŠENÉ


7. 5. 2021 12:21

Názov zákazky: Revitalizácia Čerešňového sadu v Prievidzi – projekt pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu stavby + výkon autorského dohľadu“
2.2 Miesto dodania: mesto Prievidza
2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo. 2.4 Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby; CPV: 71320000-7 Inžinierske projektovanie

ZRUŠENÉ

prílohy: