Výzva na predkladanie ponúk - REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA ULICI M. MIŠÍKA V PRIEVIDZI – VÝKON STAVEBNÉHO DOZORU“


8. 2. 2022 12:29

Názov zákazky : „REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU NA ULICI M. MIŠÍKA V PRIEVIDZI – VÝKON STAVEBNÉHO DOZORU“
Miesto výkonu služby: Ulica M. Mišíka, vnútroblok, C KN parc. č. 2059/1 k.ú. Prievidza
Typ zákazky: zákazka na dodanie služby
CPV kód:
71520000-9 Stavebný dozor
Forma zmluvného vzťahu: Mandátna zmluva

prílohy: