Výzva na predklanie cenových ponúk: Plastové okná pre Mestskú políciu Prievidza


18. 5. 2018 08:27

Názov zákazky : „Plastové okná pre Mestskú políciu Prievidza“.
Miesto dodania: Mestská polícia Prievidza, K. Novackého 14 Prievidza.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV: 45421100-5,45262520-2, 45410000-4, 45442100-8.
Predpokladaná hodnota zákazky: 8 300,00 € bez DPH.

celý dokument:

príloha: