Výzva na predloženie cenovej ponuky - hrové prvky do exteriéru materských škôl


9. 11. 2021 11:28

Názov zákazky : „HROVÉ PRVKY DO EXTERIÉRU MATERSKÝCH ŠKÔL“
• Miesto dodania: materské školy sídliace v meste Prievidza nasledovne:
Ul. P. Benického 154/1
Ul. D. Krmana 334/6
Ul. A. Mišúta 732/2
Športová ul. 134/36
Nábr.sv. Cyrila 360/28
Ul. M. Gorkého 223/22
Ul. V. Clementisa 251/12
Ul. J. Matušku 759/1
Ul. M. Mišíka 398/15
• Typ zákazky: zákazka na dodanie tovaru
• CPV kód:
37535200-9 Zariadenie ihrísk
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
45255400-3 Montážne práce
• Forma zmluvného vzťahu: Objednávka na celý predmet zákazky (t.j. na všetky tovary a pre všetky škôlky v jednej objednávke

prílohy: