Výzva na predloženie cenovej ponuky: KANCELÁRSKE A HYGIENICKÉ VYBAVENIE K PROJEKTU 314011ARK2“ (Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza)


28. 7. 2021 09:28

Názov zákazky : „KANCELÁRSKE A HYGIENICKÉ VYBAVENIE K PROJEKTU 314011ARK2“ (Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza)
• Miesto dodania: Prievidza, Mestský úrad, Nám. Slobody 14
• Typ zákazky: zákazka na dodanie tovaru
• CPV kód:
39830000-9 Čistiace výrobky
30197000-6 Drobné kancelárske vybavenie
30192000-1 Kancelárske potreby
60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
• Forma zmluvného vzťahu: objednávk

prílohy:

oprava príloh zo dňa 3.8.2021: