Výzva na predloženie cenovej ponuky - Multifunkčné ihrisko na ZŠ S. Chalupku v Prievidzi


20. 4. 2020 12:49

Názov zákazky: „Multifunkčné ihrisko na ZŠ S. Chalupku v Prievidzi“
Miesto dodania: Základná škola Ul. Sama Chalupku, Prievidza.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác; CPV: 45236110-4
Predpokladaná hodnota zákazky: 89 113,87 € bez DPH

Celý dokument:

Prílohy:

Zápisnica z vyhodnotenia ponúk k zákazke (zverejnené 4.6.2020):