Výzva na predloženie cenovej ponuky - Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza – VVO č.2


28. 3. 2017 15:10

Názov zákazky: „Vybudovanie spevnených plôch v meste Prievidza – VVO č.2“.
Miesto dodania: Ul. Rudnaya 13,15, Ul. Rudnaya 31, Ul. Krmana II.132 – 5/7, Prievidza.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV:45233160-8,
Predpokladaná hodnota zákazky: 25 000,00 € bez DPH.

celý dokument:ico_pdf_46

príloha č.1:

príloha č.2:

návrh zmluvy:ico_doc_46