Výzva na predloženie cenovej ponuky - Vykonanie kontroly súladu so zákonmi č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe


18. 8. 2020 08:47

Názov zákazky : „Vykonanie kontroly súladu so zákonmi č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a č. 95/2019 Z.z. o informačných technológiách vo verejnej správe“
Miesto dodania: Mestský úrad Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza
Typ zákazky: zákazka na dodanie služby
CPV kód:  
72246000-1 Systémové poradenstvo
72224100-2 Plánovanie implementácie systémov
72224200-3 Plánovanie zabezpečovania systému kvality
72000000-5 Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
72100000-6 Hardvérové konzultačné služby (poradenstvo)
72610000-9 Počítačové podporné služby
Predpokladaný termín dodania: do 60 dní od doručenia objednávky
Forma zmluvného vzťahu: jednorazová objednávka na celý predmet zákazky

Celý dokument:

Prílohy:

Vysvetlenie č. 1 k výzve na predloženie cenovej ponuky