Výzva na verejné obstarávanie - oleje a tuky pre školské jedálne


8. 4. 2013 14:57

Názov zákazky: „Oleje a tuky pre potreby školských jedální pri materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza
Druh zákazky: ZNH – zákazka na dodanie tovaru
Miesto dodania: ŠJ pri MŠ v Prievidzi podľa zoznamu uvedeného v bode 3.4
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva na obdobie: 12 mesiacov, v súlade s návrhom zmluvy, ktorý je prílohou č. 1 tejto výzvy
Celkové požadované množstvá sú uvedené v tabuľke na ocenenie predmetu obstarávania v bode 3.5; čiastkové množstvá, termíny a miesta dodania budú dohodnuté v telefonických alebo e-mailových objednávkach podľa priebežne vznikajúcich potrieb jednotlivých ŠJ.

celý dokument: ico_doc_46

príloha č. 1: