Povinné zverejňovanie informácií mesta Prievidza na základe žiadosti


Pri zverejňovaní informácií na základe žiadosti sa mesto riadi Zákonom o slobode informácií - Zákon č. 211/2000 Z. z. Žiadosť o poskytnutie informácií musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti (viď. § 14, ods. 3 Zákona č. 211/2000 Z.Z.), a to informácie o tom:
a) ktorej povinnej osobe je určená,
b) kto ju podáva,
c) ktorých informácií sa týka,
d) aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje.

Žiadosť o poskytnutie informácií možno podať písomne, ústne, faxom na číslo +421/46/51 79 155, elektronickou poštou na adresu info@prievidza.sk, alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

Ak žiadosť nemá zákonom stanovené náležitosti, mesto Prievidza postupuje v zmysle zákona o slobode informácií - teda vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť. Ak napriek výzve žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, mesto Prievidza žiadosť odloží.

Žiadosť o sprístupnenie informácií príslušný útvar vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Lehotu na sprístupnenie informácie možno predlžiť najviac o 8 dní zo závažných dôvodov, ktoré sú uvedené v § 17 Zákona o slobode informácií. Príslušný útvar oznámi žiadateľovi bezodkladne, najneskôr pred uplynutím lehoty 8 dní, predlženie lehoty ako i dôvody, ktoré viedli k jej predlženiu.