Aj počas týchto prázdnin mesto do škôl investuje18. 7. 2016 10:18

Počas letných prázdnin júl a august 2016 sa realizujú viaceré významné rekonštrukčné práce v základných školách a školských zariadeniach. Vynaložené finančné prostriedky na opravy školských zariadení predstavujú sumu vyššiu ako 1 milión eur.

ZŠ Ul. S. Chalupku
-    rekonštrukcia strechy na veľkej telocvični, predpokladané ukončenie prác 2.9.2016.
-    cena za dielo 64 000 eur.

                                                                                                                                               
ZŠ Ul. Rastislavova 
-    rekonštrukcia centrálnych šatní
-    maľovanie 3 tried (pavilón C – prízemie)
-    rekonštrukcia malých šatní v pavilóne CH
-    modernizácia sociálnych zariadení v pavilóne CH
-    rekonštrukcia strechy (terasa medzi pavilóne  H x CH)
-    nátery a údržba exteriéru
-    cena za dielo 73 880 eur.

 
ZŠ Mariánska         
-    
júl 2016 – maľovanie skladov v kuchyni, dvoch tried
-    júl/august 2016 - výmena 36 kusov okien na južnej strane budovy (pohľad od cesty)
-    júl 2016 - výmena poistných ventilov v plynovej kotolni
-    júl 2016 - oprava strechy nad vchodom (výmena asfaltovej krytiny a oplechovania) – zatekanie, havarijný stav
-    júl/august 2016 - školník - drobné opravy, kosenie, úprava krovín, oprava bránok na asfaltovom ihrisku
-    Finančné prostriedky z mestského rozpočtu vo výške 15 tisíc eur.

ZŠ Malonecpalská
-   
výmena okien v jedálni za plastové
-    maľovanie a oprava omietok na chodbách, vybraných triedach a kabinetoch v sume 3800 eur
-    údržba sociálnych zariadení  - výmena poškodenej a nefunkčnej sanity
-    oprava, príp. výmena  umývadiel v triedach
-    hygienický náter a výmena linolea v skladových priestoroch školskej jedálne
-    výmena dverí na učebniach
-    výmena pracovných stoličiek a rekonštrukcia pracovných stolov školskej dielni
-    údržba a oprava počítačovej techniky a počítačovej siete
-    rekonštrukcia bezpečnostného systému.


ZŠ Ul. energetikov
-    bežná údržba budovy a jej okolia v sume 11.932 eur
-    výmena dlažby v školskej kuchyni
-    výmena podlahoviny v školskej jedálni
-    výmena okien na 9 triedach, zborovni, kanceláriách a hygienických zariadeniach v sume 35.000 tis.  eur z rozpočtu mesta.

ZŠ Ulica P. Dobšinského      
-    montovať nový varný kotol 150 l do ŠJ,
-    oprava výtlkov a protišmykovej dlažby na schodoch pri hlavných vchodoch, pri vchode do telocvične a východe pre ŠKD na školské ihrisko,
-    rekonštrukcia  dvoch priečnych chodieb na prízemí – oprava stien, sieťkovanie, maľovanie, nové sokle, kladenie podlahovej krytiny v sume 5500 eur z rozpočtu mesta
-    oprava parapetných dosiek v triedach a chodbách,
-    výmena starých neónových svietidiel v kanceláriách,
-    výroba nových lavíc a stolov do altánku na vonkajšie učenie a trávenie desiatových prestávok,
-    výmena novej tabule do učebne SJL  a náter SMART wall paint na stenu pre premietanie.

ZŠ Ul. P. J. Šafárika                        
-    výmena okien – júl v hodnote 20.000 eur z rozpočtu mesta
-    maľovanie 3 tried – v termíne mesiaca august v hodnote 3.000 eur
-    výmena vchodových dverí do školskej jedálne - august
-    montáž plastových bubnových roliet v školskej jedálni - august
-    bežná údržba interiéru školy.

ZUŠ, Rastislavova ul
- zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom, a to východnej steny, južnej steny a časť západnej steny (dokončenie).

-    nové prestrešenie vstupu a bezbariérový vstup
-    zmluvný termín vykonania a odovzdania diela: najneskôr do 15.10.2016
-    cena za dielo 69 960 eur.


CVČ, Ul. K. Novackého
-    rekonštrukcia strechy v sume 20.000 eur
-    maľovanie priestorov CVČ (prízemie)
-    výmena okien (čiastočná) a domurovávanie obvodového plášťa
-    výmena linolea a oprava podláh (čiastočná)
-    oprava a rekonštrukcia vonkajšieho oplotenia, natieranie plota vo výške 2.000 eur
-    zriaďovanie dvoch učební (divadelno – dramatický krúžok, výtvarno – technická učebňa) – maľovanie, vybavenie nábytkom, žalúzie, podlaha, obklad
-    čiastočná oprava a výmena osvetlenia vo vestibule budovy
-    revízia a údržba bleskozvodu na strechách CVČ (úchytov držiacich bleskozvodné vedenie)
-    vypratanie a vyčistenie priestorov Ubytovne mládeže.

MŠ Ulica P. Dobšinského
-    rekonštrukcia sociálnych zariadení a vytvorenie izolačnej miestnosti vrátane zdravotechniky, vykurovania, vzduchotechniky a elektroinštalácie
-    zmluvný termín vykonania a odovzdania diela: najneskôr do 18.08.2016
-    cena za dielo 26 780 eur.

MŠ Mišúta
– prestavba časti sociálnych zariadení v celkovej výške  15 tisíc eur
Pričom časť finančných prostriedkov  vo výške 8000 eur pochádza z výhry v súťaži Domestos. Mesto zo svojho rozpočtu vynaložilo sumu 7000 €.

Finančné zdroje:

Najväčšia časť vynaložených financií pochádza z rozpočtu mesta. Časť finančných prostriedkov je zo štátneho rozpočtu a menšia časť aj z mimorozpočtových grantov alebo z vlastných zdrojov škôl. Napríklad jedna materská škola vyhrala 8000 v súťaži so spol. Domestos.
I.    Peniaze z rozpočtu mesta ako účelové sú vo výške 793 993 € :
pre právne subjekty (t.j. základné školy a  ZUŠ a CVČ), väčšinou určené samostatne prostredníctvom schváleného plánu údržby a investícií, resp. v priebehu roka na základe akútnych aktuálnych potrieb pre rok 2016 predstavujú objem 369 192 €
bez právnej subjektivity (t.j. pre materské školy a školské jedálne MŠ) objem 424 801 €

II.    Peniaze zo ŠR na havárie a projekty k dispozícii v roku 2016 : 187 816 € len pre právne subjekty (134 000+53 816).

III.    Vlastné zdroje vyčlenené a rozpočtované samostatne (z nájmov, z dobropisov, z poplatkov, zo zberov a pod.) 23 703€
z právnych subjektov 8 703 €
bez právnej subjektivity 15 000 €

IV.    Sponzorstvo – účelovo určené od firmy DOMESTOS pre MŠ Mišúta v sume 8 000 €

V.    Z bežného hospodárenia formou určenia priorít a aktuálnosti v priebehu roka tak u právnych subjektov, ako aj bez právnej subjektivity (úspory v energiách, úspory z vysúťaženia prostredníctvom verejného obstarávania a pod.). Účtovne sa sleduje v investíciách na položke 700 a v údržbe na podpoložke 635 a vyčíslenie je možno upresniť až koncom roka.

RTV Prievidza:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri