Chcú zvýšiť bezpečnosť chodcov30. 5. 2022 14:23

V týchto dňoch bola uzatvorená výzva na predkladanie cenových ponúk na zvýšenie bez-pečnosti chodcov pri kruhovej križovatke na Ul. S. Chalupku a J. Kráľa.  Z prieskumu trhu vzišiel spracovateľ projektovej dokumentácie. Projektant je zaviazaný pripraviť podklady do 35 dní od prevzatia objednávky. Súčasťou zákazky je aj inžinierska činnosť a zabezpečenie potrebných povolení na realizáciu stavby.

Projektová dokumentácia bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia na zvýšenie bezpeč-nosti chodcov prechádzajúcich cez miestnu komunikáciu v križovatke Ul. J. Kráľa a Ul. Sama Cha-lupku. Požiadavka na stavebné úpravy vychádza z potrebných opatrení na zaistenie bezpečného pohybu občanov so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie.

Zámer počíta s debarierizáciou chodníkov, ktoré budú stavebne upravené na výškové napojenia na existujúce komunikácie. Taktiež sa počíta s doplnením osvetlenia priechodu pre chodcov. Osvetle-nie musí zodpovedať požiadavkám vyplývajúcim z platných noriem. Priechod pre chodcov by mal zahŕňať aj riešenie vodiacich pásov pre nevidiacich s reflexnou úpravou. Predpoklad realizácie sta-vebných úprav v zmysle vypracovanej dokumentácie je v roku 2023.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri