Investície do škôl počas letných prázdnin 2018Lorem ipsum dolor sit amet 15. 8. 2018 13:19

Aj počas tohtoročných letných prázdnin sú realizované viaceré významné rekonštrukčné práce v základných školách a školských zariadeniach v Prievidzi. Vynaložené finančné prostriedky do školských zariadení predstavujú sumu vyššiu ako 1,3 milióna eur.

V základných a materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sú počas mesiacov júl a august realizované viaceré investície. Medzi najvýznamnejšie patrí komplexná rekonštrukcia celého objektu Materskej školy Ul. V. Clementisa v hodnote viac ako 790 tisíc eur a zateplenie Materskej školy Ul. J. Matušku vo výške 260 000 eur. Najväčšia časť vynaložených financií do základných a materských škôl pochádza z rozpočtu mesta. Časť finančných prostriedkov je zo štátneho rozpočtu a menšia časť aj z vlastných zdrojov škôl.

„Na viacerých objektoch našich škôl a škôlok sa s pribúdajúcim vekom objavujú dôsledky investičného dlhu, ktorý vznikol v uplynulých desaťročiach. Snažíme sa preto každý rok vyčleniť finančné prostriedky z rozpočtu mesta na obnovu týchto budov, ktoré využívajú naši najmenší. Sú to veľakrát drobné zmeny ako výmena podlahových krytín, či svietidiel, no určite sú potrebné a dôležité,“ zdôrazňuje Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.

Investície v ZŠ Ulica S. Chalupku:
Oprava strechy nad vstupom do malej telocvične 2 550 €.
Vymaľovanie vstupného priestoru k malej telocvični 1 230 €.
Čiastočná výmena okien v učebniach v hlavnej budove a v elokovanom pracovisku 23 211 €.
Výmena konštrukcie basketbalových košov aj s doskami vo veľkej telocvični  2 320 €.
Rekonštrukcia svietidiel v jednej učebni v elokovanom pracovisku 981 €.

Investície v ZŠ Rastislavova:
Výmena okien v pavilóne H 15 050 €.            
Montáž žalúzií 960 €.
Oprava spojovacej chodby medzi pavilónmi C a D 2 660 €.
Výmena a lepenie PVC v triedach 1 500 €.
Výmena vchodových dverí  v priestoroch žiackeho vchodu 3 870 €.
Rozšírenie kamerového systému 1640 €.
Školská jedáleň - výmena okien (WC), rekonštrukcia sociálnych zariadení, maliarske práce – 5 584 €.

Investície v ZŠ Mariánska ulica:
Čiastkové zateplenie fasády 52 500 €.
Maľovanie šatní a skladov v zariadení školského stravovania 830 €.
Výmena ventilov na kotloch v školskej kuchyni cca 300 €.

Investície v ZŠ s MŠ Malonecpalská:
Výmena okien v pavilóne telocviční a v časti chodby materskej školy 30 000 €.
Maľovanie a oprava omietok vo vybraných triedach a na chodbách 500 €.
Bežné údržby (údržba sociálnych zariadení a umývadiel v triedach, oprava žiackeho nábytku, údržba osvetlenia, údržba a oprava počítačovej techniky, inštalácia zakúpenej interaktívnej tabule, opravy školských tabúľ) spolu 500 €.

Investície v ZŠ Ulica energetikov:    
Rekonštrukcia časti WC na prvom poschodí 7 000 €.
Maľovanie troch tried 1 500 €.
Výmena osvetlenia dve triedy 1 000 €.
Maľovanie oboch telocviční 3 000 €.
Výmena okien vo vstupnej časti 20 000 €.
Výmena časti klimatizačného systému v školskej jedálni 2 000 €.

Investície v ZŠ s MŠ P. Dobšinského:    

Oprava stien v telocvičniach 5 340 €.
Výmena svietidiel v triedach a učebniach 22 500 €.

Investície v ZŠ P. J. Šafárika:
Výmena okien 19 970 €.
Výmena svietidiel 1 000 €.
Výmena umývačiek riadu v ŠJ 8 180 €.
 
Investície v ZUŠ, Rastislavova ulica:

Výmena podlahy pre kolektívne vyučovanie v hlavnej budove školy.

Centrum voľného času:

Nový základ s kabelážou pre administratívu v budove CVČ 1 222 €.
Kompletná rekonštrukcia športového ihriska v športovom areáli 58 000 €.
Výmena okien, dobudovanie obvodového plášťa a úprava vonkajších omietok  21 140€.
Vymaľovanie priestorov tanečnej sály a jedálne 1 400 €.
Výmena podlahy v priestoroch bývalej jedálne 5 00 €.
Výmena jestvujúcej drevenej steny za plastovú obvodovú stenu na prízemí 7 800 €.
Výmena zariadenia v učebni zoo kútika 3 500 €.
Vystavanie deliacej steny v priestoroch jedálne pre tanečnú sálu a jedálničku 4 000 €.
Dokončenie opravy oplotenia vonkajšieho areálu a dobudovanie brány 8 000 €.

Investície zrealizované v období mesiacov júl a august v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza.
Nákup nerezového nábytku pre prevádzku školskej jedálne pri MŠ Benického 2 356,20 €.
Nákup nerezového nábytku pre školské jedálne MŠ M. Mišíka, A. Mišúta, M. Gorkého, D. Krmana, Nábr. sv. Cyrila, V. Clementisa, J. Matušku 14 272,00 €.
Nákup kuchynských liniek do školskej kuchyne v MŠ Športová ulica 1 489,31 €.
Nákup detského dreveného nábytku pre triedy v MŠ Nábr. sv. Cyrila, V. Clementisa, M. Gorkého 4 072,57 €
Nákup detského dreveného nábytku do šatní pre MŠ A. Mišúta, P. Benického 4 890 €.
Oprava schodiska v MŠ P. Benického a MŠ D. Krmana 4 000 €.
Nákup detského dreveného nábytku pre MŠ D. Krmana a MŠ J. Matušku 6 000 €.

Investície v MŠ A. Mišúta:
Výmena troch vchodových dverí v hospodárskej budove 3 390,00 €.
Oprava sanity 1 050,00 €

Investície v MŠ J. Matušku:
Zateplenie obvodového plášťa 260 000,00 €.

Investície v MŠ V. Clementisa:
Výmena vzduchotechniky 3 300,00 €.
Výmena podláh v troch pavilónoch 12 462,00 €.
Oprava vonkajšej kanalizácie v dvoch pavilónoch 4 183,00 €.
Komplexná rekonštrukcia celého objektu celého 796 050,00 €.

Investície v MŠ D. Krmana:

Oprava chodníkov 1 500,00 €.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri