Investície mesta v každom roku rastú5. 6. 2018 14:33

Samospráva Prievidze použije každoročne viac ako tri milióny eur  na rôzne projekty v meste. Ide o stabilnú a primerane zvyšujúcu sa sumu investovanú predovšetkým do verejného prostredia. Vyplýva to z výšky kapitálových výdavkov mestského rozpočtu.

V priebehu siedmich rokov mesto Prievidza zvýšilo investície kapitálových výdavkov na sumu viac ako tri milióny eur ročne. „V našom prvom volebnom období sme museli prednostne riešiť zlú finančnú situáciu mesta. Aj napriek tomu sme ale už vtedy investovali značné sumy do opráv  ciest, škôl, škôlok a podobne,“ opísala primátorka Prievidze Katarína Macháčková. V druhom volebnom období sa významné investičné akcie mesta zdvojnásobili. Ako primátorka pokračovala,  „V súčasnom volebnom období, resp. za posledné tri roky,  sú len kapitálové výdavky na významné investície mesta vo výške viac ako tri milióny eur v každom roku.“

Prehľad výšky významných investícií mesta v jednotlivých rokoch:

Rok Výška najvýznamnejších kapitálových investícií
2011 532 021 eur
2012 1 337 236 eur
2013 1 029 503 eur
2014 2 597 109 eur
2015 3 212 319 eur
2016 3 378 374 eur
2017 3 415 005 eur

*V  sumách nie sú zahrnuté všetky kapitálové výdavky v daných rokoch a  obsahujú investície vložené predovšetkým do verejného prostredia v meste. 


Z pohľadu výšky investovaných financií za posledné roky patria medzi najvýznamnejšie zrealizované projekty napríklad:
- rekonštrukcia Materskej školy na  Nábr. sv. Cyrila v hodnote 277 369 eur,
- dostavba šatní a sociálneho zariadenia telocvične  ZŠ na Malonecpalskej
  ulici v hodnote 187 537 eur,
- rekonštrukcia osvetlenia  gymnastickej a zápasníckej telocvične 
  v športovej hale v hodnote 115 626 eur,
- obnovy športovísk v centre mesta a na sídlisku Kopanice,
- rekonštrukcie okien a zateplenie balkónov v Zariadení pre seniorov na
  Ul. Okáľa,
- zníženie energetickej náročnosti budov viacerých základných škôl,
- vybudovanie chodníkov pre cyklistov a korčuliarov v Mestskom parku,
- kúpa nájomných bytových domov na Gazdovskej ulici,
- revitalizácia a rekonštrukcia námestia J. C. Hronského,
- modernizácia verejného osvetlenia na Ul. Clementisa a K. Novackého,
- kúpa budovy Slovenskej sporiteľne pre potreby Mestského úradu
   v Prievidzi,
- každoročné budovanie spevnených plôch na parkovanie vozidiel na
  sídliskách   v Prievidzi,
- rozšírenie cintorína  na Mariánskej ulici vo viacerých sektoroch,
- fitness ihriská na uliciach Gazdovská, Šulekova, Koncová a ďalšie
   workoutové ihriská.

S významnými investíciami počíta prievidzská samospráva aj v roku 2018. Kapitálové výdavky na rekonštrukcie, obnovu a výstavbu miestnych komunikácií, lávok, chodníkov, parkovísk sú plánované v sume 2 284 526 eur. Rozpočtový plán na tento rok počíta s investíciami aj v oblasti vzdelávania. Tie sú zamerané predovšetkým na rekonštrukcie budov jednotlivých škôl. Pre materské školy je v rozpočte zahrnutý vyšší objem finančných prostriedkov, konkrétne 903 000 eur, ktorý je plánovaný na investičné akcie v materských školách  na Ul.  V. Clementisa, J. Matúšku, M. Mišíka, M.Gorkého. Významná suma  bude investovaná do rozširovania verejného osvetlenia, ktoré by malo pribudnúť na spojovacom chodníku pri futbalovom štadióne a ďalších lokalitách. „Kapitálové výdavky mesta pre rok 2018 na rôzne projekty sú potvrdením toho, že v Prievidzi sa snažíme investovať kontinuálne v priebehu štyroch rokov,“ uzavrela primátorka.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri