Kritizovaný chodník opravili. Opráv sa dočkajú aj parkovacie plochy25. 7. 2019 08:53

Prievidzská radnica pripravuje realizáciu významných investícií v oblasti dopravy. Onedlho začnú práce na opravách dvoch frekventovaných chodníkov a viacerých parkovacích spevnených plochách. Na realizáciu investícií boli podpísané zmluvy.

Kritizovaný chodník opravili
Počas leta boli dokončené práce na opravách chodníkov Za depom a Ul. A. Stodolu. Práve stav chodníka Za demom verejnosť často kritizovala. Opravy na uvedených chodníkoch pozostávali z odfrézovania jestvujúcich poškodených vrstiev a z následnej pokládky nových vrstiev z asfaltobetónu. Zmluva o dielo bola podpísaná ešte v závere mája, mesto má za realizáciu diela zaplatiť 13 548,41 eur.

Opravy na spevnených plochách
Ďalšie investície v oblasti dopravy smerujú do opráv viacerých parkovacích spevnených plôch. Predmetom opráv na spevnenej ploche na Nábreží sv. Cyrila č. 9 je odstránenie jestvujúcej štrkovej vrstvy, následná realizácia nových podkladných vrstiev a pokládka betónovej dlažby. Ďalšie opravy sú finalizované na opravách parkovacích plôch na Ul. M. Hodžu 10-16 a Lúčnej ulici pri jedálni sv. Florian.

Spevnené plochy sú realizované tak, aby sa počas dažďa na nich netvorili kaluže, s odvádzaním zrážkovej vody postupným prepúšťaním do podkladovej vrstvy. Plochy budú ohraničené osadením betónových obrubníkov. Okolie spevnenej plochy bude upravené a zatrávnené. Parkovacie miesta budú vyznačené novým vodorovným značením.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri