Mesto získalo eurofondy na budovanie cyklotrasyLorem ipsum dolor sit amet 30. 11. 2017 08:55

Mesto Prievidza získalo nenávratný finančný príspevok na výstavbu cyklotrasy. Po vybudovaní bude cyklotrasa jedna z najmodernejších v našom regióne.

Mesto Prievidza bolo úspešné v získaní nenávratného finančného príspevku z eurofondov  na vybudovanie cyklotrasy na katastrálnych územiach miest Prievidza a Bojnice. Prostredníctvom realizácie cyklotrasy dôjde k vybudovaniu 3 666,44 metrov cyklistických chodníkov a spoločných chodníkov pre cyklistov a peších a vybudovaniu štyroch prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, ako sú odpočívadlá, cyklostojany na odloženie bicyklov a oddychové priestory.


Môžeme už oficiálne povedať, že v získaní finančných prostriedkov bolo mesto Prievidza úspešné. Cyklotrasa bude v rámci Prievidze nová dopravná tepna, ktorá bude slúžiť najmä na prepravu ľudí do zamestnania, či za rekreáciou, samozrejme bude k dispozícii aj na  športové vyžitie a pre potreby turistov. Stavebníkom bude mesto Prievidza, cez ktorého katastrálne územie prechádza väčšina trasy plánovanej cyklotrasy,“ priblížila Katarína Macháčková, primátorka mesta Prievidza.

Cieľom projektu je zvýšenie podielu cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb a celkovej atraktivity cyklistickej a nemotorovej prepravy v mestách Prievidza, Bojnice a v blízkom regióne. Od výstavby novej cyklotrasy sa predovšetkým očakáva zlepšenie prepojenia miest občianskej štruktúry a prepojenosť na uzly hospodárskeho významu ako sú napríklad miesta zamestnania. Nová cyklotrasa oddelí cyklodopravu od hlavných dopravných ťahov, čím sa zvýši bezpečnosť najzraniteľnejších účastníkov cestnej premávky. „Treba povedať, že budeme budovať úplne novú, modernú cyklotrasu, so všetkým, čo s tým súvisí. Nebudú to len čiary namaľované chodníkoch či cestách, ale špeciálne vybudovaná infraštruktúra napojená na terminály verejnej osobnej dopravy ako je autobusová a železničná stanica či zastávky MHD,“ dodáva primátorka.

Trasovanie cyklotrasy

Smerovanie cyklotrasy vychádza z priestoru železničnej a autobusovej stanice smerom na sídlisko Zapotôčky až k ulici M. Rázusa. Ďalšou lokalitou trasovania predstavuje priestor cez súčasné poľnohospodárske pole smerom k rieke Nitra. Nová cyklotrasa bude ďalej smerovať  pozdĺž rieky Nitra smerom k lávke za OC  Korzo kde bude premostená na druhú stranu rieky, do katastra mesta Bojníc. V ďalšej fáze bude trasa kopírovať koryto rieky smerom popod most na Bojnickej ceste až do Mestského parku. V lokalite parku bude cyklotrasa nasmerovaná pozdĺž existujúceho cyklochodníka až k mestskej plavárni. Vyústenie cyklotrasy bude vyústené na Ul. S. Chalupku. Vybudovaním siete cyklistickej infraštruktúry sa zároveň položí základný priestor na nadväzujúce investičné projekty, prostredníctvom ktorých bude mesto Prievidza aj v budúcnosti rozvíjať možnosti cyklistickej prepravy v mestách a blízkom regióne.


Mesto Prievidza získalo nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu v požadovanej výške 1 430 806,09 eur. Vyhlasovateľom výzvy bolo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Celková situácia trasovania cyklotrasy: ico_pdf_46

Súčasťou cyklotrasy bude:

 - Úplne nová, moderná cyklotrasa

- Špeciálne vybudovaná infraštruktúra napojená na terminály verejnej osobnej dopravy ako je autobusová a železničná stanica či zastávky MHD

- Prvky doplnkovej cyklistickej infraštruktúry

- Odpočívadlá

- Cyklostojany na odloženie bicyklov

- Oddychové priestory

- Mobiliár ako lavičky

- Lávky pre cyklistov ponad rieku Nitra


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri