Na Gazdovskej ulici pribudne štvrtý nájomný bytový domLorem ipsum dolor sit amet 31. 8. 2015 09:53

Prievidza plánuje pokračovať v obstarávaní nájomných bytov kúpou a schválilo výstavbu 4. nájomného bytového domu na sídlisku Necpaly. Pôjde o budovanie posledného bytového domu na Gazdovskej ulici.

Mesto Prievidza zaradilo medzi svoje základné priority rozvoj bývania, najmä zvyšovanie jeho dostupnosti pre skupiny obyvateľov s nižšími príjmami, ktorí nemajú šancu získať komerčné úvery pre zabezpečenie si svojho bývania. V snahe výrazne zlepšiť možnosť získania bývania najmä rodinám s malými deťmi, zabezpečiť ich zdravý vývoj a tým prispieť k spokojnosti svojich obyvateľov a zabrániť ich odchodu do miest, kde im budú ponúknuté lepšie podmienky. Na základe informácie zo Správy majetku mesta Prievidza, s.r.o. evidujeme 597 žiadosti o pridelenie nájomného bývania k 01.07.2015. Z týchto dôvodov mesto Prievidza plánuje pokračovať v obstarávaní nájomných bytov kúpou, o čom rozhodlo Mestské zastupiteľstvo uznesením a schválilo výstavbu 4. nájomného bytového domu vrátane technickej vybavenosti na sídlisku Necpaly, na Gazdovskej ulici.

Po ukončení výstavby mesto Prievidza odkúpi bytový dom do osobného vlastníctva za pomoci využitia štátnych prostriedkov na financovanie vo forme poskytovania dotácií z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov a poskytnutia podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania v zmysle zákona č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších prepisov.

Na základe uvedených skutočností bol vykonaný prieskum trhu na výber spoločnosti, ktorá uskutoční výstavbu bytového domu vrátane technickej vybavenosti. Vo výzve na predkladanie ponúk boli stanovené podmienky účasti uchádzačov, ktoré sa týkajú osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia, technickej a odbornej spôsobilosti, ďalej boli stanovené podmienky na uzatvorenie zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy a boli stanovené kritériá na hodnotenie ponúk, t.j. ocenenie výkazu výmer na nájomný bytový dom a splnenie podmienok účasti. Na účasť v prieskume trhu sme oslovili, prostredníctvom výzvy, šesť stavebných spoločností v okrese Prievidza.

O účasť v prieskume trhu prejavili záujem dve spoločnosti, a to spoločnosť GLOBÁL, spol. s r.o. Bojnice a spoločnosť TO – MY – STAV s.r.o. Kanianka, ktoré požiadali o zaslanie podkladov pre vypracovanie cenovej ponuky. Ostatné spoločnosti o účasť neprejavili záujem, ani iným spôsobom na zaslanie výzvy nereagovali.

V stanovenom termíne na predkladanie ponúk boli mestu Prievidza predložené dve ponuky, a to od spoločnosti GLOBÁL, spol. s r.o. Bojnice a spoločnosti TO – MY – STAV s.r.o. Kanianka. Ponuky boli vypracované v zmysle výzvy, t.j. boli predložené všetky požadované doklady a ocenený výkaz výmer, čím spoločnosti splnili podmienky účasti uchádzačov.

Vybraným uchádzačom prieskumu trhu „Výstavba 4. nájomného bytového domu vrátane technickej vybavenosti na sídlisku Necpaly, na Gazdovskej ulici v Prievidzi“ sa stala spoločnosť TO – MY – STAV s.r.o. Kanianka, ktorá predložila najvýhodnejšiu ponuku, t.j. ponuka s najnižšou obstarávacou cenou  za bytový dom vo výške 1 042 641,00 eur vrátane DPH.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri