Na referendum je možné požiadať o vydanie hlasovacieho preukazuLorem ipsum dolor sit amet 20. 1. 2015 09:07

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu v okrsku na konanie referenda, v ktorého zozname oprávnených občanov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu oprávnených občanov v ktoromkoľvek inom okrsku na konanie referenda.

Oprávnený občan môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr tri dni pred konaním referenda (t.j. najneskôr 5.2.2015) v úradných hodinách obce. Ak oprávnený občan žiada o vydanie hlasovacieho preukazu poštou, resp. elektronickou poštou, je potrebné zaslať žiadosť v takom časovom predstihu, aby mu bolo možné hlasovací preukaz doručiť najneskôr deň pred konaním referenda.

O vydanie hlasovacieho preukazu môže oprávnený občan požiadať:
- osobne;
- prostredníctvom ním splnomocnenej osoby (splnomocnenie nemusí byť úradne overené); splnomocnená osoba prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdí svojim podpisom;
- písomne alebo elektronicky, e-mailom na info@prievidza.sk.

V splnomocnení oprávnený občan uvedie svoje meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu); meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu osoby, ktorú splnomocnil na prevzatie hlasovacieho preukazu.

V písomnej žiadosti a v žiadosti zaslanej elektronicky (e-mailom) oprávnený občan uvedie svoje meno a priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) a korešpondenčnú adresu, na ktorú mu má obec hlasovací preukaz zaslať.

Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. Obec, ktorá oprávnenému občanovi vydala hlasovací preukaz, takéhoto oprávneného občana vyčiarkne zo zoznamu oprávnených občanov.

Ďalšie informácie o organizácii referenda v Prievidzi sú dostupné na tejto stránke.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri