Najvýznamnejšie investičné akcie mesta v roku 2015Lorem ipsum dolor sit amet 21. 1. 2015 14:35

V Prievidzi budú počas roka 2015 realizované viaceré významné akcie. Revitalizácie sa dočkajú obe námestia, zmeny čaká aj športová hala.

Doprava a investície
V tomto roku budú opravené ďalšie cestné komunikácie. Podľa platnej zmluvy budú ukončené komunikácie Ul. A. Bednára, Ul. J. Palárika a Poľná ulica. Tieto ulice sa budú kompletne rekonštruovať. Suma za uvedené práce predstavuje čiastku. 580 796,00 €. V tomto roku sa radnica púšťa do opráv chodníkov v celom meste. Momentálne je spracovaný zoznam požiadaviek jednotlivých výborov volebných obvodov. V oblasti dopravy bude financované budovanie ďalších parkovacích miest a to v každom volebnom obvode mesta v celkovej sume 60 000,00 €.

V súčasnosti mesto projekčne pripravuje cyklotrasu medzi mestami Prievidza a Bojnice, tá je v spracovaní projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie podľa platnej zmluvy.

RTV Prievidza:

Šport
V tejto oblasti má prioritu    vybudovanie šatní a sociálnych zariadení na futbalovom štadióne Veľká Lehôtka v hodnote 25 000,00 €. Momentálne je spracovaná projektová dokumentácia. Futbalový štadión sa nachádza v aktívnom zosuvnom území, kde sa v súčasnosti ukončujú sanačné práce na zosuvných územiach. Následne bude zabezpečený monitoring územia. Po etape vyhodnotenia monitoringu sa bude pokračovať v inžinierskej činnosti – t.j. vydaní stavebného povolenia. V tomto roku bude rovnako realizovaný projekt osvetlenia v Športovej hale v celkovej hodnote 40 000,00 €

Kultúra
Okrem významných kultúrnych podujatí budú investované finančné prostriedky aj do výmeny okien na Kultúrnom dome v Malej Lehôtke.

Investície na cintoríne
V nasledujúcom období budú realizované ďalšie investície do domu smútku na Mariánskej ulici. Po realizácii čiastkových opráv zostáva v zmysle vypracovaného projektu zrealizovať opravu strechy, opravu klampiarskych výrobkov, výmenu výplní okenných otvorov, opravu exteriérových omietok. Cena za uvedené práce predstavuje čiastku 30 000€. Momentálne sa realizuje rozšírenie cintorína "Sektor K - urnové steny". Významné zmeny sa dotknú aj cintorína v časti Necpaly na ktorom sa opätovne začne pochovávať. Na uvedenom cintorína dôjde k vybudovaniu vstupného prístrešku ktorý bude slúžiť k pohrebným obradom. Tento projekt je vyčíslený na 10 000 €.

Opravy námestí
V tomto roku sa dočkajú opráv Námestie slobody v centre mesta i Námestie J. C. Hronského pred hotelom Magura. Obnova časti Námestia slobody s vodnými prvkami predstavuje sumu 350 500,00 €. Momentálne sa vykonáva proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby. Na revitalizáciu verejných priestranstiev - Námestia J. C. Hronského pred Magurou, získalo mesto finančné prostriedky z eurofondov. Mesto sa bude na realizácii projektu podieľať koofinancovaním vo výške 45 000,00 €.

Investície TSMPD
Technické služby mesta Prievidza budú v roku 2015 zabezpečovať viaceré významné investície. Verejné osvetlenie bude rozšírené na Ulicu Na Stráňach a zabezpečené bude  osvetlenie ďalších vybraných priechodov pre chodcov. TSMPD V tomto roku preberie správu prievidzských cestných komunikácií.

Odpadové hospodárstvo s prevratnou novinkou

V tomto roku spustí mesto pilotný projekt budovania uzamknutých prístreškov prekrytých stojísk na smetné nádoby. Postupne budú otvorené stojiská na nádoby na komunálny odpad minulosťou. Na ich miestach začnú vznikať uzamknuté stojiská s oceľovou nosnou konštrukciou, ktorá bude opláštená. Kľúče od uzamknutých stojísk budú mať k dispozícii obyvatelia konkrétnych bytoviek, ku ktorým patrí nádoba na komunálny odpad. Projekt bude v tomto roku spustený na Dlhej ulici a na Ul. A. Škarvana. Uzamknuté stojiská budú postupne budované v celom meste.  Radnica si od tohto kroku sľubuje čistejšie verejné priestranstvá a zlepšenie environmentálneho prostredia v meste.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri