Nová lávka v Mestskom parkuLorem ipsum dolor sit amet 14. 1. 2015 10:40

Havarijný stav oceľovej lávky v mestskom parku medzi mestami Prievidza a Bojnice je už minulosťou. Poškodenie starej lávky bolo natoľko vážne, že statický posudok odporučil vybudovanie úplne novej lávky so zodpovedajúcimi technickými parametrami. V týchto dňoch bola odovzdaná do užívania nová lávka, ktorá bola vybudovaná na základe spolupráce medzi Prievidzou a Bojnicami.

Vybudovanie lávky je projekt, realizovaný  a financovaný  dvoma samosprávami - mestami Bojnice a Prievidza. Lávka má byť súčasťou cyklotrasy,   v budúcnosti spájajúcej obe mestá. Z uvedeného dôvodu je projekčne zrealizovaná tak, aby ju mohli využívať chodci aj cyklisti.

Technická charakteristika lávky
Lávka je tvorená oceľovou nosnou priehradovou konštrukciou dvojicou okrajových priehradových väzníkov zabezpečujúcich hlavnú statickú funkciu s riešenými priečnymi podlahovými nosníkmi, kotvenými (privarenými) k dolnému pásu priehradového väzníka. Pochôdzna časť je vytvorená z pororoštu. Zábradlie tvoria nosné priehradové väzníky, ktoré sú vyplnené ťahokovom. Celá konštrukcia lávky je pozinkovaná.

Pre napojenie existujúcich peších komunikácií a navrhovaného cyklochodníka sú upravené aj miesta napojenia  komunikácií na novú lávku. Z tohto dôvodu pribudli z obidvoch strán na lávku nábehové komunikácie vrátane oporných konštrukcií vzhľadom na výškovú úroveň. Pri rekonštrukcii tiež bolo potrebné upraviť koryto rieky Nitry v šírke 10 metrov.

Projektovú dokumentáciu spracoval Ing. Miroslav Svítok z Bojníc vrátane verejného osvetlenia, prekládky inžinierskych sietí, výrubu zelene a sadových úprav. Súčasťou projektovej dokumentácie bolo stanovenie aj predpokladanej ceny zákazky, ktorá bola uverejnená vo výzve na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania.

Financovanie
Súťažné podklady si vyžiadalo spolu 10 záujemcov, do verejného obstarávania sa napokon zapojili štyria uchádzači, z ktorých bol jeden vylúčený. Na základe vyhodnotenia ponúk bola zmluva uzatvorená s firmou ZUS servis, s.r.o., zo Žiaru nad Hronom, ktorá dielo zrealizovala za 111 975,20 eur s DPH. V procese verejného obstarávania sa podarilo oproti predpokladanej hodnote ušetriť viac ako 19,5 tisíc eur. Cenu diela uhradia mestá Bojnice a Prievidza v polovičnom pomere na základe zmluvy o spolupráci.

Zdĺhavým faktorom pri realizácii uvedenej lávky bolo jej právne vyporiadanie. Lávka bola v minulosti postavená v akcii Z a nebola zapísaná v majetku miest Prievidza či Bojnice, z právneho hľadiska teda nemala majiteľa. Až po schválení uznesení v mestských zastupiteľstvách, zobrali samosprávy miest pôvodnú lávku do svojho vlastníctva, čím sa otvorila cesta pre budovanie novej lávky.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri