Opravy škôl počas letných prázdnin23. 7. 2014 13:24

Viaceré budovy prievidzských materských a základných škôl budú počas letných prázdnin opravované. Mesto do opráv týchto budov investuje stovky tisíc eur.

Investičné akcie na materských školách        
Počas letných mesiacov sa dočkajú opráv materské školy (ďalej len MŠ) na Ul. D. Krmana, na Ul. M. Mišúta a Nábreží svätého Cyrila.

Opravy v MŠ Ul. D. Krmana budú realizované v objeme 110 000 €. Rekonštrukčné práce budú pozostávať z výmeny strešnej krytiny vrátane  odkvapového systému a bleskozvodu; stabilizácie obvodových ríms; stabilizácie konštrukcie krovu na budove školy a zateplenia stropu nad 2.podlažím v povalovom priestore šikmej strechy. Predpoklad začatia realizácie   v auguste, resp. septembri.

MŠ Ul. M. Mišúta sa dočká opráv v hodnote 21 400 €. V tejto materskej škole dôjde k dodatočnému zatepleniu plochej strechy v pavilóne B. Predpoklad začatia prác je v  auguste.

Opravy väčšieho charakteru budú realizované v MŠ na Nábreží svätého Cyrila. V tejto škole predovšetkým dôjde k rekonštrukcii plochej strechy  a to konkrétne k jej zatepleniu a opravám statiky. Finančné prostriedky sú však určené aj na opravy podložia budovy. Okrem uvedených prác bude realizovaná výmena okien na prízemí MŠ. Suma za uvedené práce predstavuje čiastku 82 400 €, pričom práce sú naplánované na mesiace august a september.                 

RTV Prievidza:

Investičné akcie na základných školách        
V prípade základných škôl (ďalej len ZŠ) budú finančné prostriedky počas letných mesiacov investované v ZŠ Ul. S. Chalupku, ZŠ Ul. P. Dobšinského, ZŠ Rastislavova ul., a ZŠ Malonecpalská ul.

ZŠ Ul. S. Chalupku sa dočká dodatočného zateplenia plochej strechy v pavilóne. Samotná realizácia prác je naplánovaná na september 2014 a rekonštrukčné práce sú vyčíslené na  sumu 21 800 €.

V ZŠ na Rastislavovej ul. budú pokračovať opravy na tretej etape havarijného stavu sekundárnych rozvodov ústredného kúrenia a teplej úžitkovej vody. V rámci prác dôjde k výmene rozvodov pomocou predizolovaného potrubia. Posledná etapa rozvodov bude stáť celkovo 38 200 €.

V auguste sa zrealizuje výmena výplní okenných otvorov  v ZŠ Malonecpalská v celkovej výške 140 000 €. Na jeseň počas mesiacov september a október sa uskutoční v ZŠ Ul. P. Dobšinského realizácia bezbariérového vstupu do areálu školy. Tento projekt je vyčíslený na sumu 4 000 €.

Týmito opravami sa mesto snaží postupne znižovať svoj investičný dlh, ktorý reprezentuje dlhoročné neinvestovanie do majetku mesta ako sú budovy materských a základných škôl či chodníkov a ciest. Investičný dlh  mesta Prievidza je nevyčísliteľný. Dlhodobým neinvestovaním  sa znehodnocoval mestský majetok a dochádzalo tak k zvyšovaniu nákladov na energie.

V neposlednom rade treba spomenúť  opravy, ktoré zlepšia vzhľad budovy Základnej umeleckej školy na Rastislavej ul. Pôvodná fasáda totiž začala opadávať a ohrozovať bezpečnosť žiakov i okoloidúcich. V týchto dňoch sa zabezpečuje výber dodávateľa a do konca prázdnin by oprava plášťa budovy školy mala byť realitou. Predpokladané náklady na túto akciu sú 20 tisíc eur.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri