Oznámenie o začatí rekonštrukcie9. 7. 2014 09:30

Mesto Prievidza pripravilo k realizácii stavebný zámer „Obnova dlažby na Ul. Š. Moyzesa “. Predmetný stavebný zámer sa dotýka priamo prevádzok a bytov umiestnených na Ul. Š. Moyzesa.

Zmluva o dielo bola uzatvorená so spoločnosťou M-SILNICE a. s. Pardubice a stavenisko bude odovzdané dňa 11. 07. 2014. Stavebné práce začnú búracími prácami dňa 14. 07. 2014. V týždni od 14. 07. 2014 do 18. 07. 2014 bude stavenisko ohradené a v čase vykonávania búracích prác z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti osôb pri ich vykonávaní nebude možný prístup k prevádzkam. Následne budú práce realizované po etapách tak aby bol možný priechod Ul. Š. Moyzesa. Predpoklad ukončenia stavebných prác je termín 05.09.2014. Nádoby na tuhý komunálny odpad umiestnené vo vnútrobloku na Ul. Š. Moyzesa budú počas realizácie stavebných prác presunuté na Kláštornú ulicu.


Detaily projektu
Stavebné práce pozostávajú z vybúrania existujúcej dlažby aj s podkladovými vrstvami, úpravy podkladu, osadenia líniových odvodňovacích žľabov a položenia betónovej dlažby. Súčasťou výstavby budú aj stavebné úpravy priľahlého betónového kvetináča.

RTV Prievidza :

Na zlý stav   pešej zóny sa sťažovali najmä majitelia prevádzok.  „Chápem, že ide o dlhodobý problém, ale táto ulica je priamo v centre. Ak prichádzajú   turisti do nášho mesta, tak potom prichádzajú priamo na námestie alebo do piaristického kostola. Vypadávajúca a porozbíjaná dlažba na tejto ulici reprezentuje celú Prievidzu. Treba to opraviť,“ uviedol jeden z prevádzkarov.

Pešia zóna na Ul. Štefana Mojzesa je jednou zo vstupných častí na Námestie slobody priamo v centre  a stále patrí medzi historické časti, ktoré si zachovali aspoň čiastočný ráz z pôvodného centra Prievidze. Počas obnovy  pešej zóny by mal byť zostať zachovaný celkový prechod cez Moyzesovu ulicu. Rovnako by mali zostať zachované vstupy do jednotlivých obchodov.  Práce budú zabezpečované počas plnej prevádzky.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri