Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza13. 4. 2021 14:10

.

Názov a sídlo prijímateľa: Mesto Prievidza, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza

Partneri projektu: Mesto Handlová a Mesto Bojnice

Názov projektu: Podpora kapacít verejnej správy v okrese Prievidza

Miesto realizácie: Okres Prievidza

Výška poskytnutého NFP: 473 556,47 EUR

Termín realizácie: 04/2021 – 03/2023

Stručný popis projektu:
Cieľom projektu je zvýšiť koordinačné a implementačné kapacity miestnych samospráv za účelom zefektívnenia ich činností pri výkone originálnych a prenesených kompetencií. Cieľ projektu bude dosiahnutý prostredníctvom realizácie troch hlavných aktivít:
1. Zlepšené procesy, systémy a politiky v meste Prievidza,
2. Zlepšené procesy, systémy a politiky v meste Handlová a
3. Zlepšené procesy, systémy a politiky v meste Bojnice.
Obsahom aktivít je podporenie jestvujúcich a vytvorenie nových pracovných pozícií samospráv zameraných na manažérske činnosti v oblasti regionálneho rozvoja a miestneho územného rozvoja v kľúčových oblastiach.
Výstupmi projektu budú koncepčné, analytické a metodické materiály; hodnotenia, analýzy a štúdie (primárne programy hospodárskeho a sociálneho rozvoja, projektové zámery a iné), ktoré je potrebné modifikovať v závislosti od prognózy vývoja regiónu horná Nitra a zosúladiť ich s národnými a európskymi plánovacími i strategickými dokumentami.
V záujme trvalo udržateľného rozvoja regiónu sa žiadateľ a partneri pri plánovaní činností miestnych samospráv spojili a vzhľadom na útlm baníctva ako doposiaľ významnej oblasti hospodárstva a zamestnávania v dotknutom území pripravili predkladaný projekt. Cieľovou skupinou, ktorá bude dotknutá realizáciou projektu, sú obyvatelia a subjekty pôsobiace v okrese Prievidza.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri