Poslanci schválili rozpočet mesta na rok 20195. 12. 2018 10:30

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi schválili rozpočet na rok 2019. Samospráva Prievidze bude hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom na strane príjmov a výdavkov vo výške 41 133 401 eur.

Rozpočet mesta Prievidza počíta v roku 2019 s významnými investíciami. Značná časť finančných prostriedkov je naplánovaná pre oblasť školstva, bývania či športu. Viacero investícií bude realizovaných z projektov, na ktoré získalo mesto príjmy z externých zdrojov, najmä z fondov Európskej únie. „Kapitálové transfery zo štátneho rozpočtu v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku predstavujú financovanie projektov ako Rekonštrukcia Materskej školy na Ul. M. Mišíka, Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice, Revitalizácia vnútrobloku medzi Ul. I. Krasku po Ul. Ľ. Ondrejova, a ďalšie,“ priblížila primátorka mesta Katarína Macháčková.

Investície do komunikácií

V roku 2019 mesto plánuje bežné výdavky v celkovej sume 781 782 € na opravu a údržbu
chodníkov a opravu miestnych komunikácií. Kapitálové výdavky na rekonštrukciu, obnovu a výstavbu miestnych komunikácií, chodníkov, cyklotrasy, parkovísk, revitalizáciu vnútrobloku medzi Ul. Krasku a Ondrejova a ďalšej infraštruktúry, sú plánované v sume 3,98 milióna eur €.

Odpadové hospodárstvo
Kapitálové výdavky v oblasti odpadového hospodárstva v sume 562 300 eur budú použité na nákup zberného vozidla, pre realizáciu projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v Prievidzi“. Účelovo určené finančné prostriedky plánuje samospráva použiť aj na budovanie ďalších podzemných kontajnerov.

Program vzdelávanie
V rozpočte je pre materské školy zahrnutý vyšší objem finančných prostriedkov v sume 909 153 eur. Tieto plánované výdavky zahŕňajú investičné akcie na rekonštrukcie MŠ Cesta V. Clementisa a MŠ Mišíka, ako aj na ďalšie investície v ostatných materských školách. Pre základné školy rozpočet počíta s investičnými výdavkami v sume 500 tisíc eur, Medzi najväčšie plánované výdavky patria rekonštrukcia cvičebného priestoru ZŠ Ul. S. Chalupku, zariadenie polytechnických učební a nákup veľkokuchynského zariadenia do školskej jedálne. Pre ZŠ Ul. energetikov sú výdavky naplánované vo výške 157 000 eur napríklad na rekonštrukciu okien s energetickou úsporou a rekonštrukciu cvičebného priestoru.

Šport
Oblasť športu obsahuje kapitálové výdavky v objeme 1,3 milióna eur na rekonštrukciu futbalového štadióna a technické zhodnotenie mestskej športovej haly. Suma 483 951 eur je rozpočtovaná na dotácie pre športové kluby, ktoré využívajú športoviská – zimný štadión, futbalový štadión a športovú halu.  V zmysle komisionárskej zmluvy s TSMPD s.r.o. je na krytú plaváreň rozpočtovaná odplata v sume 187 000 eur a na areál ZŠ S. Chalupku odplata v sume dvetisíc eur.

Kultúra

Medzi nové investície v oblasti kultúry sú plánované investičné akcie ako rekonštrukcia strechy Kultúrneho domu Hradec, rekonštrukcia a adaptácia Meštianskeho domu a úprava plochy na Námestí piaristov v okolí sochy Panny Marie Immaculaty. Na tieto investície sú naplánované výdavky v objeme 515 000 eur.

Prostredie pre život a bývanie
Kapitálové výdavky v celkovej sume 119 386 eur sú naplánované aj na revitalizáciu Čerešňového sadu a oplotenie voľných výbehov pre psov. Investície do oblasti bývania predstavujú sumu 1, 27 milióna eur a budú použité na kúpu piateho nájomného bytového domu pre mladé rodiny.

Sociálne služby
Výdavky na opatrovateľskú službu budú v roku 2019 zvýšené oproti roku 2018, na sumu 870 720 eur a príspevok pre novonarodené deti je rozpočtovaný vo výške 39 tisíc eur.

V tomto článku je uvedený iba výber investícií a výdavkov, ktoré sú naplánované v rozpočte mesta na rok 2019. Celý materiál je zverejnený na internetovej stránke mesta Prievidza. Rozpočet schválilo 17 z 19 prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Dvaja poslanci sa pri hlasovaní zdržali.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri