Prázdniny v školách nečakajte14. 7. 2015 13:00

Prázdniny v školách v meste Prievidza nečakajte. Najmä počas letných prázdnin sa realizujú viaceré opravy a renovácie v školách a školských zariadeniach. Prinášame podrobný prehľad prác, ktoré sú naplánované na ďalšie obdobie.

Opravami základných a materských škôl sa mesto Prievidza snaží postupne znižovať svoj investičný dlh, ktorý reprezentuje dlhoročné neinvestovanie do majetku mesta ako sú školské budovy, či opravy chodníkov a ciest. Dlhodobým neinvestovaním  sa znehodnocoval mestský majetok a dochádzalo tak k zvyšovaniu nákladov na energie. Ako podotkla primátorka mesta Katarína Macháčková „týmito rekonštrukciami sa mesto Prievidza postupne snaží vyrovnať s viacerými nedostatkami na úseku školstva.

RTV Prievidza:

Opravy a rekonštrukcie v základných školách
Na opravy a rekonštrukcie v základných školách je naplánovaná suma takmer 230 000 eur.

V ZŠ Rastislavova sa realizuje:
-    maľovanie učební,
-    renovácie hygienických kútikov,
-    čistenie odpadov a rín,
-    celková údržba a exteriéru aj interiéru,
-    maľovanie školskej jedálne, schodiska, chodby.

Od 6.7.2015 sa začína rekonštrukcia telocvične – a to najmä osvetlenia, okien a sklobetónu.

V ZŠ S. Chalupku uskutočňuje:
-    rekonštrukcia vnútorných omietok v školských dielňach,
-    hydraulické vyregulovanie UK  elokovaného  pracoviska  a vo veľkej telocvični,
-    vymaľovanie vstupných priestorov elokovaného pracoviska.

V ZŠ Malonecpalská sa realizuje:
-    maľovanie stien skladov a kuchyne školskej jedálne a troch tried,
-    hygienický náter stien  všetkých sociálnych zariadení v budove školy,
-    údržba počítačovej techniky v učebniach, triedach a kabinetoch,
-    zriadenie herne ŠKD s interaktívnou tabuľou.

V ZŠ Mariánska sa vykonáva:
-    rekonštrukcia fasády nad vchodom do budovy školy,
-    maľovanie troch tried,
-    oprava komína.

V ZŠ Dobšinského sa vykonáva:
-    oprava omietky, stierkovanie a maľovanie stien,
-    realizované nové podlahy  v troch triedach, vo veľkej hlavnej chodbe a hornej chodbe  školy,
-    inštalácia dreveného prístrešku v átriu školy(podporené z projektu EKOROK),
-    výmena hlavnej brány, dokončenie prác na bráničke, výmena plotových dielcov,
-    oprava vydutých obkladačiek v žiackych toaletách,
-    príprava triedy pre projekt „Technická škôlka“( oprava omietky, maľovanie stien),
-    v školskej jedálni -  montáž umývačky riadu, umiestnenie nových regálov na riad,
-    servis všetkých PC a zavedenie novej kabeláže pre WIFI na celej škole.

V ZŠ Ul. energetikov sa realizuje:
-    rekonštrukcia strechy na jednom z pavilónov školy,
-    výmena poškodených okien za plastové na 12 učebniach, 4 kabinetoch a 10 toaletách,
-    bielenie skladových priestorov a kuchyne v školskej jedálni,
-    rekonštrukcia tepelného potrubia v areáli školy.

V ZŠ Šafárika  sa budú realizovať:

-    bežné opravy školského nábytku, údržba interiéru a maliarske práce. Maliarske práce:  schodisko-3 poschodia, stena pri telocvični, stena v ŠJ, 2 triedy, 1 učebňa),
-    výmena výdajných  okienok v ŠJ,
-    údržba interiéru  ZŠ a ŠJ.

V ZUŠ L. Stančeka sa budú realizovať:
-    adaptácia priestorov pre výtvarný odbor v elokovanom pracovisku.

V CVČ Spektrum sa realizuje:
-    dokončenie  výmeny okien v  klubovni na prízemí a opravy ďalšej časti strechy,
-    maľovanie stien  klubovne a oprava podlahy v klubovni

Opravy a rekonštrukcie v materských školách
Do opráv materských škôl sa plánuje preinvestovať suma 81 500 eur. Iné bežné opravy a údržba je riešená v rámci schváleného plánu na rok 2015
MŠ Cyrila:
-    výmena okien na I. poschodí za plastové počas mesiaca júl. V lete bude v tejto materskej škole realizovaná aj oprava havarijného stavu kanalizácie,
-    rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí a poschodí.

MŠ Malonecpalská:
-    monitoring kanalizácie a oprava havarijného stavu.

MŠ Krmana  a Benického:
-    výmena regulačných ventilov so servopohonom na UK a servis výmenníkových staníc,
-    maľovanie kuchynských priestorov hygienickým náterom.

MŠ Benického:
-    výroba a montáž krytov na radiátory.

MŠ Športová:
-    rekonštrukcia strechy.

MŠ Krmana:
-    oprava oplotenia a hlavnej brány.

MŠ Malonecpalská:

-    oprava chodníka v areáli.

MŠ Clementisa:

-    výmena riadiacej jednotky Softherm,


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri