Prievidza v roku 2017 vo faktoch a obrazoch14. 12. 2017 13:47

V roku 2017 boli realizované viaceré významné projekty. Prinášame ich základný prehľad.

Veľká rekonštrukcia ciest a chodníkov 2017
V meste začala oprava veľkého balíka 16 ciest a 8 chodníkov, do ktorej samospráva investuje viac ako  jeden milión eur. Časť opráv komunikácií a chodníkov bola zrealizovaná už v tomto roku.
Zoznam miestnych komunikácií, ktoré sú určené na opravu:
1. Oprava MK Záhradnícka ulica,
2. Oprava MK Snežienková ulica,
3. Oprava MK Ul. M. Hodžu,
4. Oprava MK Ul. M. Mišíka (vnútroblok bytového domu),
5. Oprava MK Sklenárska ulica,
6. Oprava MK Malá ulica,
7. Oprava MK Nábrežná ulica,
8. Oprava MK Ul. J. M. Hurbana,
9. Oprava MK Ul. J. Palárika,
10. Oprava MK Ul. K. Novackého,
11. Oprava MK Ul. C. Majerníka,
12. Oprava MK Ul. J. Gramantíka,
13. Oprava MK Mariánska ulica,
14. Oprava MK Uhlištná ulica,
15. Oprava MK Na vŕšku,
16. Oprava MK Richtárska ulica,
17. Oprava MK Na záhumní.

Zoznam chodníkov určených na opravu
1. Oprava chodníka Železničiarska ulica,
2. Oprava chodníka prepoj Ul. T. Vansovej a Hviezdoslavovej ulice,
3. Oprava chodníka Duklianska ulica,
4. Oprava chodníka Ul. J. Murgaša,
5. Oprava chodníka Ul. Š. Závodníka,
6. Oprava chodníka Ul. L. N. Jégého,
7. Oprava chodníka Cesta V. Clementisa,
8. Oprava chodníka Podhorská ulica.

Úpravy autobusových zastávok
Z dôvodu pripravovaných opráv asfaltového povrchu celej plochy ulíc K. Novackého až po Ul. Mariánska sú realizované aj úpravy zastávkových pruhov. Na zastávkach MHD je realizovaná výmena jestvujúcich asfaltových krytov za cementobetónový kryt z dôvodu lepších vlastností pri vysokej intenzite dopravy a vyššej životnosti komunikácie. Úpravy zastávok majú zlepšiť ich stav pri narastajúcej intenzite dopravy.

Rekonštrukcia materskej školy na Ul. J. Matúšku
V Materskej škole na Ulici J. Matušku v Prievidzi začala rozsiahla rekonštrukcia.Dotkla sa hospodárskeho pavilónu a dvoch pavilónov s učebňami. Mesto investuje do rekonštrukcie 615 753, 99 eur.

Zvyšujeme bezpečnosť chodcov na cestách
Samospráva opticky zvýrazňuje priechody pre chodcov pomocou pasívnych dopravných gombíkov, ktoré odrážajú svetlo od prichádzajúcich svetlometov vozidiel. Bezpečnostné prvky boli umiestnené na 17 priechodoch pre chodcov na:
Ul. Králika       
Ul. Nová                
Ul. Švéniho  
Ulica B. Björnsona   
Ul. Lučná           
Ul. Záhradnícka
Ul. Duklianska       
Ul. Kútovská           
Ul. T. Vansová
Ul. Mariánska       
Ul. Gazdovská   
Ul. Clementisa
Okrem týchto bezpečnostných prvkov je osádzané zvislé dopravné značenie s reflexným okrajom.  V súčasnosti je týmto spôsobom ošetrených 58 priechodov, čo predstavuje približne 41 % z celkového počtu priechodov pre chodcov.

Kolumbárium sprístupnené
Zámer rozšíriť kapacitu pohrebísk na území mesta Prievidza sa naplnil dobudovaním kolumbária v areáli mestského cintorína v Prievidzi na Mariánskej ulici. Cenník za prenájom urnových schránok v kolumbáriu: pri 20 ročnom nájme 210,00 € a pri 40 ročnom nájme 380,00 €. Nájom urnovej schránky v kolumbáriu  po 40 ročnom nájme je stanovený na každých ďalších 10 rokov vo výške 15 eur.

Rozšírenie kamerového systému
Kamerový systém mesta Prievidza bude rozšírený o viacero nových otočných kamier v sídliskových častiach. Na tento účel bola použitá aj dotácia z fondu Rady vlády Slovenskej republiky. V rámci projektu bude nakúpených 6 nových otočných kamier spolu s montážou nových kamerových hniezd. Ide o kamery na uliciach Športová, Makovického, Dúbravská, Kútovská, Majerská a Stavbárov. Celková cena za dielo vrátane DPH predstavuje 16 744,56 EUR.

Ďalšie významné investície do Kultúrneho domu Necpaly
Doterajšie investície riešili hlavne odizolovanie a oddrenážovanie základov kultúrneho domu.  Pri realizácii kanalizačného potrubia bola zároveň odkanalizovaná zasadacia miestnosť. Celý pozemok okolo budovy musel byť v dôsledku značnej vlhkosti odvodnený. Bola realizovaná aj prípojka vody do zasadacej miestnosti kultúrneho domu. V klubovni bola namontovaná menšia kuchynská linka s príslušenstvom. Nainštalovaná bola aj nová klimatizácia. Celková cena prác predstavuje sumu približne 25 000 eur.

Rekonštrukcia osvetlenia v zápasníckej a gymnastickej telocvični
Mesto realizuje rekonštrukciu telocviční v Športovej hale v Prievidzi, ktoré využívajú na svoju činnosť športové kluby gymnastov a zápasníkov. Na rekonštrukčné práce oboch telocviční mesto vyčlenilo sumu 116 276,16 eur. Rekonštrukčné práce sú zamerané predovšetkým na modernizácia osvetlenia.

Investície v ZŠ na Malonecpalskej ulici, ZŠ na Ulici Sama Chalupku
Investície v ZŠ na Malonecpalskej ul.:
Realizovaná bola dostavba šatní a sociálneho zariadenia telocvične a rekonštrukcia cvičebného priestoru. Z dotácie Ministerstva školstva boli použité prostriedky vo výške 94 tisíc eur a z prostriedkov samosprávy Prievidze bol projekt spolufinancovaný sumou 101 354 eur.
Opravy v ZŠ na Ul. Sama Chalupku:
Finančné prostriedky z Ministerstva školstva vo výške 40 tisíc eur boli použité na rekonštrukciu strechy a strešných zvodov telocvične školy. Mesto zo svojho rozpočtu spolufinancovalo projekt sumou 25 166 eur.

Investície v Centre voľného času
Za výraznej finančnej pomoci mesta Prievidza bola urobená kompletná rekonštrukcia a hydraulická regulácia vykurovania budovy za 38 590,51 eur. Rovnako pokračovala ďalšia etapa výmeny nevyhovujúcich okien za plastové s domurovaním obvodového plášťa na 1. a 2. poschodí CVČ v sume 19 542,77 eur. V učebniach bola vymenená sanita, obklady, vymenili sa aj podlahy. Rozsiahlou obnovou prešli aj priestory na 2. poschodí, chodby a schodiská.

Revitalizácia Plastiky mieru
Opravy zahŕňajú komplexnú revitalizáciu Plastiky mieru, ktorá spočíva v reštaurátorských prácach na objekte ako očistenie, povrchová úprava, rekonštrukcia elektroinštalácie a osvetlenia diela. Finančné prostriedky budú investované aj do realizácie spevnených plôch a chodníkov, sadovníckych a parkových úprav okolia plastiky a do výsadby novej zelene.

Spevnená plocha na Gazdovskej ulici
Dlhotrvajúci problém zaplaveného parkoviska, najmä po výdatných dažďoch, na Gazdovskej ulici je minulosťou. Na existujúcej ploche bola realizovaná prístupová komunikácia s odstavnou plochou pre približne 44 parkujúcich áut a chodník pre peších, ale aj práce na odvodnení  a spevnení celej plochy. Stav pred realizáciou:

Nová tanečná trieda na ZŠ Ulica energetikov
Žiaci a žiačky zo športových tried so zameraním na aerobik majú novú tanečnú triedu. Rekonštrukčné práce vyšli na sumu 17 tisíc eur a boli použité z rozpočtu mesta Prievidza. Pôvodná menšia sála už nepostačovala pre zabezpečenie kvalitného tréningového priestoru viac ako 90 žiakov a žiačok.

Multifunkčné ihrisko na Ul. Dobšinského
Do vybudovania nového športoviska investovalo mesto takmer 87 tisíc eur. Hrať sa na ňom bude dať minifutbal, basketbal, volejbal a nohejbal. Ihrisko bude na tieto športy sprístupnené širokej verejnosti.

Ďalšie investície v ZUŠ Ladislava Stančeka
V Základnej umeleckej škole Ladislava  Stančeka mesto zateplilo severnú stenu a zrekonštruovalo loggie v sume 32 312,33 eur.

Rekonštrukcia zimného štadióna
Rekonštrukcia pozostávala z vymaľovania šatní a kúpeľní, zo zatepľovania vnútorných stien štadióna, z výmeny piatich plastových dverí a vymenené boli aj viaceré plastové okná. Práce boli obstarané v hodnote približne 13 780 eur bez DPH. Chvályhodné je, že aj hokejisti klubu HC Prievidza sa z vlastnej iniciatívy rozhodli priložiť ruku k dielu a pustili sa do obnovy mužskej šatne, klubovne a trénerskej miestnosti. Na rekonštrukciu tejto kabíny prispelo mesto Prievidza sumou 3 000 eur.

Fontána s prestížnym ocenením
Už po 16. krát, vyhlásila Slovenská komora architektov súťaž Cena za architektúru CE.ZA.AR. V tomto ročníku bola nominovaná aj obnova časti námestia s dominantnou Fontánou pod lipami. Hlasovaním ľudí získala najviac hlasov. Fontána získala prestížnu Cenu verejnosti CE.ZA.AR. 2017.

Hradec: prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia v Kultúrnom dome Hradec
V týchto dňoch sa realizuje prípojka plynu v KD Hradec ako aj rekonštrukcia kúrenia. Práce sú vyčíslené na sumu 6850 eur.

Investície v časti Malá Lehôtka
V mestskej časti Malá Lehôtka boli realizované viaceré projekty. Rekonštrukcia v Kultúrnom dome Malá Lehôtka pozostávala z výmeny pôvodného stropového podhľadu za nový kazetový podhľad, vrátane jeho zateplenia. Vymenilo sa aj existujúce osvetlenie za nové, a to v priestoroch sály a vstupného vestibulu. Tieto práce boli realizované sumou 17 294,76 eur. Okrem toho bolo realizované zateplenie južnej a východnej steny Kultúrneho domu. Práce sú vyčíslené na sumu 34 565 eur.

Veľká Lehôtka: Rekonštrukcia kultúrneho domu
V Kultúrnom dome  vo Veľkej Lehôtke sa vykonali rekonštrukčné práce v sume 10 280 eur.
Tieto práce sa týkali zateplenia podlahy a stropu javiska. Taktiež pribudla aj prípojka plynu a rekonštrukcia kúrenia v sume 11 280 eur.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri