Prievidzskú autobusovú stanicu prebudujú z eurofondov2. 10. 2018 09:35

Mesto Prievidza bolo úspešné so žiadosťou o poskytnutie finančných prostriedkov z eurofondov na projekt, ktorého cieľom je zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy. Zahŕňa rekonštrukciu autobusovej stanice v časti mestskej hromadnej dopravy aj vybudovanie staničného záchytného parkoviska. Výška nenávratného finančného príspevku je viac ako 841 tisíc eur.

„V týchto dňoch bolo mestu Prievidza doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 841 666,98,“ informuje primátorka Prievidze Katarína Macháčková. Finančné prostriedky sú určené na projekt zvýšenia atraktivity verejnej osobnej dopravy. Projekt zahŕňa rekonštrukciu autobusovej stanice v Prievidzi v časti MHD, predstaničného priestoru, rekonštrukciu a zvýšenie kapacít záchytného parkoviska v tesnej blízkosti integrovanej zastávky ako aj zlepšenie informovanosti cestujúcej verejnosti prostredníctvom moderných oznamovacích prostriedkov.

Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice
Rekonštrukcia a modernizácia  autobusovej stanice a predstaničného priestoru v Prievidzi časť MHD rieši kompletnú organizáciu a výmenu spevnených plôch pre automobily a pre peších vrátane výmeny jednotlivých skladieb a dopravného značenia. Súčasťou je aj výmena prvkov mobiliáru, autobusových prístreškov a osadenie LCD označníkov. V rámci projektu bude tiež vybudované nové verejné osvetlenie, vrátane nových rozvodov. Osvetlené budú aj priechody pre chodcov s prihliadnutím na bezbariérovosť riešenia.
 
Súčasťou prestavby aj záchytné parkovisko
Súčasťou modernizácie autobusovej stanice je aj vybudovanie záchytného parkoviska v predstaničnom priestore. Tým sa zlepšia podmienky pre prichádzajúcich aj odchádzajúcich cestujúcich koľajovej dopravy, pre ktorých v súčasnosti chýbajú dostatočné parkovacie kapacity. „Na tento zámer máme vydané platné stavebné povolenie už niekoľko rokov. Teda mohli sme ho realizovať už dávnejšie, no napokon sme sa rozhodli počkať a pokúsiť sa o prefinancovanie zámeru z eurofondov, v rámci širšieho dopravného projektu. To sa nám podarilo, takže financovanie zaťaží rozpočet mesta len vo výške povinného spolufinancovania. Nenávratný finančný príspevok z eurofondov je až vo výške 95 percent výdavkov,“ vysvetľuje primátorka Macháčková
 
Hlavným cieľom investície je komplexné vybudovanie dopravnej infraštruktúry predstaničného priestoru, a tým zlepšenie kultúry cestujúcej verejnosti. Navrhovaná stavba si vyžiada čiastočnú demontáž koľaje č. 9, sanáciu súčasných parkovísk napojených na Staničnú ulicu a stavebnú úpravu parkovacích plôch ŽSR. Vybudovaním parkoviska sa kapacita rozšíri na 66 stojísk pre cestujúcu verejnosť, z toho troch pre zdravotne ťažko postihnutých. Súčasne sa vybuduje 14 stojísk pre zamestnancov ŽSR a prístupový chodník smerujúci od parkoviska k železničnej stanici.
 
Železnice prenajali mestu Prievidza plochu v predstaničnom priestore na dvadsať rokov. Mesto Prievidza malo aj záujem tieto pozemky odkúpiť do svojho vlastníctva. „Výsledok rokovaní medzi mestom a zástupcami železníc je taký, že prevod vlastníctva pozemku zatiaľ reálny nie je. Podarilo sa nám ale vyrokovať značne výhodnejšie podmienky nájmu,“ dodáva na záver primátorka mesta.

RTV Prievidza:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri