Pripravujú revitalizáciu vnútrobloku na Ulici M. Mišíka17. 3. 2022 09:11

Poslanci Mestské zastupiteľstva v Prievidzi schválili predloženie žiadosti o získanie mimorozpočtových zdrojov z eurofondov na projekt „Revitalizácia vnútrobloku na ul. M. Mišíka v Prievidzi“.

Zámerom projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. Projekt revitalizácie vnútrobloku na Ulici M. Mišíka rieši napríklad nové sadové úpravy, návrh dažďovej záhrady ktorá bude zabezpečovať zber dažďovej vody z priľahlých spevnených plôch, rekonštrukciu súčasného multifunkčného ihriska ako aj vybudovaniu nového detského ihriska, ktoré bude obsahovať hracie prvky pre deti so zdravotným znevýhodnením. Vnútroblok bude doplnený o nové verejné osvetlenie nový mobiliár ako sú lavičky a odpadkové koše. V prípade realizácie budú tiež existujúce stolnotenisové stoly.

Celkové oprávnené výdavky projektu: 551 070,25 €
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku: 523 516,74 €
Kofinancovanie mestom Prievidza: 5% - 27 553,51 €


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri