Príspevok za ubytovanie odídencovLorem ipsum dolor sit amet 1. 4. 2022 08:25

Ministerstvo vnútra zverejnilo vzory dokladov v súvislosti s príspevkom za ubytovanie odídencov. Novela zákona o azyle účinná od 30. marca 2022 okrem iného upravuje poskytovanie príspevku za ubytovanie osôb s udeleným štatútom dočasného útočiska.

Registrácia odídencov z Ukrajiny

V súvislosti s vyplácaním finančných príspevkov oprávneným osobám, ktoré poskytujú ubytovanie odídencom z Ukrajiny na území mesta Prievidza, je v zmysle platnej legislatívy povinnosťou odídenca raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť MsÚ v Prievidzi, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie.

Pozor zmena!!! V mesiaci jún 2022 sa budú odídenci z Ukrajiny ubytovaní v Prievidzi  registrovať v priestoroch TIK-u  Turisticko informačnej kancelárie na Námestí slobody č. 6 v Prievidzi ( pri vchode do Mestského domu), kde bude na tieto účely zriadená služba v termíne od 20.6.2022 do 24.6.2022 v čase otváracích hodín TIK - u takto:
Pondelok:       9.00 hod – 12.00 hod;            12.45 hod – 17.00 hod
Utorok:           9.00 hod – 12.00 hod;           12.45 hod – 17.00 hod
Streda:           9.00 hod – 12.00 hod;           12.45 hod – 17.00 hod
Štvrtok:          9.00 hod – 12.00 hod;           12.45 hod – 17.00 hod
Piatok:            9.00 hod – 12.00 hod;           12.45 hod – 14.00 hod
Odídenci sa preukážu dokladom odídenca alebo dokladom dočasného útočiska, v ktorom je uvedená adresa nehnuteľnosti, v ktorej sú ubytovaní, prípadne mesto Prievidza.
Bez osobného potvrdenia odídencom, že ubytovanie trvá, nebude môcť byť požiadavka o finančný príspevok na ďalší mesiac akceptovaná. 
Výkazy za mesiac jún 2022 budú oprávnené osoby predkladať osobne alebo splnomocnencom do 5 kalendárnych dní po ukončení mesiaca, t.j.  do 8.7.2022 , v kancelárii č. 21 na prízemí MsÚ budovy A. Vo výkaze je potrebné uviesť dátum ubytovania od 1.6.2022 do 1.7.2022. Pred vypísaním odporúčame skontrolovať aktuálnosť výkazu na webovom sídle MV SR: Informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle, Ministerstvo vnútra SR - Verejná správa (minv.sk)

Základnou podmienkou pre získanie príspevku podľa zákona o azyle je uzavretie zmluvy o poskytnutí ubytovania medzi majiteľom nehnuteľnosti a odídencom. Upozorňujeme, že musí ísť o osobu odídenca, teda o osobu so štatútom dočasného útočiska. Prenajímateľ po uzatvorení zmluvy s odídencom zmluvu a ďalšie doklad predloží obci - teda mestu Prievidza.

Obci zároveň do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca ubytovateľ odovzdá výkaz o počte nocí, v ktorých skutočne poskytoval odídencovi ubytovanie.

Vzory dokladov

Vzory zmluv a výkazov sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra SR - môžete na ne prejsť kliknutím sem.

Je potrebné použiť vzorové zmluvy, pretože na účel žiadosti o príspevok musia mať všetky povinné náležitosti upravené zákonom. Ak ste uzatvorili iné zmluvy, ktoré nemajú všetky zákonom určené náležitosti, nebude možné ich použiť na účel spracovania žiadosti o príspevok.

Čo je potrebné odovzdať?

Pre riadne spracovanie žiadosti je nutné, aby žiadatelia o príspevok za ubytovanie odídenca  – oprávnené osoby predložili mestu Prievidza všetky tieto doklady:
- 1x originál uzavretej Zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi (oprávneným osobám odporúčame vyhotovovať pri podpise zmluvy najmenej 3 jej rovnopisy (1 pre oprávnenú osobu, 1 pre odídenca a 1 pre mesto)
- 1x originál Čestné vyhlásenie oprávnenej osoby (povinná príloha zmluvy)
- 1x kópiu dokladu o tolerovanom pobyte na území SR s označením „Odídenec“  alebo s označením „Dočasné útočisko“ za každého odídenca, vrátane maloletých osôb (povinná príloha zmluvy)
- 1x originál Výkazu oprávnenej osoby o výške príspevku za ubytovanie za mesiac

Doklady, ktoré má ubytovateľ predložiť obci (za ubytovanie poskytnuté na území mesta Prievidza) je potrebné doručiť na adresu: Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody 14, 97101 Prievidza. Odporúčame, ak je to možné, doručiť doklady osobne, do kancelárie č. 21 na prízemí mestského úradu (register adries). Ak nie je možné doručiť doklady osobne, samozrejme je možné ich doručiť aj poštou, resp. do podateľne mestského úradu.

Najčastejšie kladené otázky

Odpovede na najčastejšie kladené otázky sú k dispozícii na stránke Ministerstva vnútra SR (aktualizácia k 4.4.2022).

Postup spracovania žiadosti

Príspevok bude oprávnenej osobe vyplácať obec (mesto) – na účet v banke alebo v hotovosti. K výplate finančných prostriedkov prenajímateľovi dôjde až po tom, ako obec tieto finančné prostriedky dostane od ministerstva vnútra. Uplatňuje sa tento postup:
- do 5 pracovných dní po skončení kalendárneho mesiaca prenajímateľ odovzdá obci výkaz;
- obec zosumarizuje všetky výkazy od všetkých prenajímateľov a spracuje ich do jednotného prehľadu o uplatnených príspevkoch, ktorý pošle ministerstvu vnútra do 15. dňa v kalendárnom mesiaci;
- ministerstvo vnútra po verifikácii a spracovaní doručených prehľadov poukáže príslušnú sumu obci do konca kalendárneho mesiaca;
- obec vyplatí príspevky prenajímateľom do 5 pracovných dní od prijatia prostriedkov od ministerstva.

Kto môže získať príspevok z ministerstva vnútra?

Na príspevok za ubytovanie majú nárok osoby a subjekty, ktoré neposkytujú ubytovanie pre odídencov na základe živnostenského oprávnenia:
- vlastníci bytov a rodinných domov
- tzv. ubytovacie zariadenia určené na krátkodobé ubytovanie /podmienkou je, že ide o nepodnikateľské subjekty/;
- obce a vyšie územné celky /ak ubytovanie poskytnú bezodplatne priamo alebo prostredníctvom svojej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie/.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri