Rekonštrukcia MŠ M. Mišíka v realizácii16. 6. 2020 10:58

V týchto dňoch sa naplno realizujú rekonštrukčné práce v materskej škole na Ul. M. Mišíka. Významná časť investície bude hradená z eurofondov.

Rekonštrukcia materskej školy MŠ M. Mišíka, ktorá je situovaná priamo v centre mesta pozostáva z dvoch častí. Rekonštrukčné práce sú už realizované v celom rozsahu.

Prvá časť rekonštrukcie materskej školy je zameraná na výmenu vnútorných a vonkajších rozvodov zdravotechniky, vykurovania, elektroinštalácie, vzduchotechniky. Obsahom prác sú aj stavebné úpravy vyvolané výmenou predmetných rozvodov, ako napríklad realizácia nových omietok, výmena krytov vykurovacích telies, výmena oceľových zárubní, výmena obkladov, nová kanalizačná prípojka, nová vodovodná prípojka a rekonštrukcia oplotenia. Predpokladaná suma týchto prác je zmluvne stanovená vo výške  471 805,80 eur s DPH. Čiastka je hradená z rozpočtu mesta. Navrhnuté úpravy a rekonštrukcia dopĺňajú práce na kompletnej rekonštrukcii materskej školy.


Druhá časť rekonštrukčných prác je zameraná na rekonštrukciu školských pavilónov 1 a 2 a hospodárskeho pavilónu. V rámci stavebných prác budú realizované úpravy objektov na rozšírenie kapacity v existujúcich priestoroch. Stavebné úpravy sa dotknú aj areálu materskej školy, kde sa vytvorí hracia plocha a vonkajšie hracie príslušenstvo, spojovacie chodníky a obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy a to najmä nákup potrebného interiérového vybavenia pre deti. V neposlednom rade bude rekonštrukcia zameraná na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov materskej školy pomocou zateplenia vonkajších plášťov objektov materskej školy a výmeny okien.


Zazmluvnená cena druhej časti prác je stanovená na sumu 648 001,02 eur s DPH. Na uvedený projekt mesto získalo finančné prostriedky z príspevku z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Výška nenávratného finančného príspevku (NFP) je vo výške 369 375 eur. Pri podávaní žiadosti o NFP sa celková suma predpokladala vo výške 788 tisíc eur. Výsledná suma, ktorá vzišla z verejného obstarávanie je nižšia viac ako 140 tisíc eur. 


Hlavným cieľom investícií je zvýšenie kapacity v materskej škole a skvalitnenie predprimárneho vzdelávania. Po rekonštrukcii materskej školy sa navýši kapacita oproti súčasnému stavu o 20 detí, čo predstavuje otvorenie jednej novej triedy. Predpoklad ukončenia stavebných prác sa predpokladá na mesiac október 2020.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri