Rekonštrukcia osvetlenia prináša výsledkyLorem ipsum dolor sit amet 11. 6. 2015 10:48

Prievidzská radnica sa v roku 2013 pustila do odvážneho projektu rekonštrukcie časti verejného osvetlenia cez systém jeho optimalizácie tzv. EPC (Energy performance contracting). Okrem toho na prelome rokov 2014 a 2015 realizovalo mesto rekonštrukciu časti verejného osvetlenia na sídlisku Kopanice, ktorý je zastúpený Ministerstvom hospodárstva SR. Na tento projekt získalo mesto nenávratný finančný príspevok. Oba projekty prinášajú prvé výsledky, značné zvýšenie kvality verejného osvetlenia ako aj zníženie finančných nákladov.

Pred rokom 2010 bola situácia na úseku verejného osvetlenia v Prievidzi značne nepriaznivá. Systém bol zastaraný, čo bolo vidieť hlavne na častých výpadkoch celých vetiev osvetlenia. Mnohé mestá a obce na Slovensku pristúpili k obmedzeniu prevádzky verejného osvetlenia na svojom území. Týmto spôsobom riešili jednak zníženie nákladov na energeticky náročnú prevádzku zastaraných systémov. V roku 2010 bola z dôvodu úspor vypnutá časť verejného osvetlenia aj v Prievidzi (približne 500 kusov). V niektorých mestských častiach bolo dokonca v noci verejné osvetlenie vypínané úplne. „Priznávame, že náklady na verejné osvetlenie vo vtedajšom zastaranom systéme boli z dlhodobého hľadiska pre samosprávu finančne veľmi nákladné. Preto sme museli od roku 2012 akútne riešiť vysoké náklady na osvetlenie. Mesto na správu osvetlenie financie jednoducho nemalo,“ uviedla primátorka mesta Katarína Macháčková.

Rekonštrukcia časti verejného osvetlenia cez EPC projekt

Základným princípom EPC je splácanie realizovaného projektu energetickej optimalizácie až z preukázateľne dosiahnutých úspor nákladov na energie. V rámci tohto projektu bola v Prievidzi vymenená takmer polovica (1 800 ks) z inštalovaných svietidiel a 33 ks elektrických rozvádzačov, pričom boli inštalované aj regulátory napätia. Systém funguje od roku 2013 a prináša svoje prvé výsledky. Ako poukázala primátorka mesta „ak porovnáme obdobie roka 2012 kedy mesto Prievidza svietilo pôvodným systémom osvetlenia s rokom 2014, kedy bol počas celého roka funkčný systém EPC, potom môžeme hovoriť o značných finančných úsporách ako aj znížení  spotreby elektrickej energie.“

Obdobie Spotreba el. energie Platby za el. energie
2012 1 659 838 kWh 284 385,89 eur s DPH
2014 951 865 kWh 151 068,66 eur s DPH

„Je potrebné dodať, že náklady na spotrebu el. energie v sume 284 385,89 sú náklady pri obmedzenej prevádzke. V danom roku by mesto pri plnej prevádzke platilo za el. energiu až 320 000 eur. Naopak náklady na energiu za rok 2014 vo výške 151 068,66, je suma pri 100% svietivosti, kedy  sú v plnej prevádzke všetky lampy počas celej noci,“ vysvetlil vedúci strediska verejného osvetlenia Matúš Richter.

Rekonštrukcie osvetlenia cez mimorozpočtový projekt
Druhým projektom, cez ktorý došlo k rekonštrukcii verejného osvetlenia, zabezpečilo mesto cez mimorozpočtový projekt. Náklady naň predstavujú sumu  vo výške 159 992,77 € vrátane DPH, z toho 151 992,97 € je nenávratný finančný prostriedok z fondov Európskeho spoločenstva (95 %), 5 % hradení mesto z vlastných zdrojov. Modernizácie verejného osvetlenia v Prievidzi sa týmto projektom dočkali Ulica K. Novackého a Cesta V. Clementisa. Súčasťou projektu bola aj výmena 159 ks svietidiel na jestvujúcich stožiaroch verejného osvetlenia na Ulici na Karasiny a v priľahlých uličkách. „Samozrejme k rekonštrukcii osvetlenia nedošlo v celom meste. Ale oba projekty sú úspešne sfinalizované. Môžem povedať, že v tejto oblasti so mnou komunikovali primátori viacerých miesta Slovenska a chceli o našich projektoch získať čo najviac informácií, pretože ide naozaj o zložité práce, tak z pohľadu projekčnej časti, ako aj časovej a odbornej náročnosti. Ak vychádzam z reakcií viacerých primátorov či starostov obcí, Prievidza je považovaná za príklad pre iné mestá čo sa týka prác na verejnom osvetlení,“ uzavrela primátorka mesta.

Okrem zreteľných úspor, zmodernizovania verejného osvetlenia a odstránenie jeho poruchovosti, dokáže mesto zabezpečiť rozšírenie verejného osvetlenia do tých častí, ktoré neboli osvetlením vybavené a kde obyvatelia dávali požiadavky na rozšírenie verejného osvetlenia aj viac ako 10 rokov. Osvetlenie bolo rozšírené na Vápenickej ul. o 7 svetelných bodov, Hornonitrianskej ulici časť Kúty o 4 svetelné body, na ul.  Rázusa o 3 svetelné body. Ešte v roku 2012 pribudlo osvetlenie aj na chodníku spájajúcom ulice  T. Vansovej a Stavbárov a chodníku medzi Ul. P. Dobšinského a poštou č. 6., chodníka medzi Rakytovou a Dobovou, ul. Kláštornej a Námestí J.C. Hronského. Pribudlo aj 7 osvetlených priechodov v rokoch 2012-14, osvetlenie kvetinového záhonu na námestí, ulice G. Švéniho a naposledy rozšírenie osvetlenia na ulici Na stráňach. „Je potrebné si uvedomiť, že rozširovanie verejného osvetlenia by sme si nemohli dovoliť, ak by sme naďalej prevádzkovali pôvodný systém osvetlenia, ktorý bol energeticky ale hlavne finančne veľmi náročný,“ dodala primátorka.


Realizáciou týchto projektov sa verejné osvetlenie v Prievidzi skvalitnilo a spĺňa požiadavky príslušných noriem (STN EN 13 201). Údržbu a správu verejného osvetlenia v Prievidzi zabezpečuje mestská spoločnosť Technické služby mesta Prievidza – TSMPD.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri