Rekonštrukcia stanice MHD a výstavba parkoviskaLorem ipsum dolor sit amet 20. 4. 2020 13:19

Mesto Prievidza v týchto dňoch začalo budovanie staničného záchytného parkoviska. O niekoľko dní sa začne rekonštrukcia autobusovej stanice v časti mestskej hromadnej dopravy.

„Na realizáciu projektov použijeme nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 841 666,98,“ informuje primátorka Prievidze Katarína Macháčková. Finančné prostriedky sú určené na projekt zvýšenia atraktivity verejnej osobnej dopravy. Projekt zahŕňa rekonštrukciu autobusovej stanice v Prievidzi v časti MHD, predstaničného priestoru, rekonštrukciu a zvýšenie kapacít záchytného parkoviska v tesnej blízkosti integrovanej zastávky ako aj zlepšenie informovanosti cestujúcej verejnosti prostredníctvom moderných oznamovacích prostriedkov.

Rekonštrukcia a modernizácia autobusovej stanice
Rekonštrukcia a modernizácia  autobusovej stanice a predstaničného priestoru v Prievidzi časť MHD rieši kompletnú organizáciu a výmenu spevnených plôch pre automobily a pre peších vrátane výmeny jednotlivých skladieb a dopravného značenia. Súčasťou je aj výmena prvkov mobiliáru, autobusových prístreškov a osadenie LCD označníkov. V rámci projektu bude tiež vybudované nové verejné osvetlenie, vrátane nových rozvodov. Osvetlené budú aj priechody pre chodcov s prihliadnutím na bezbariérovosť riešenia.
 
Súčasťou prestavby aj záchytné parkovisko
Súčasťou modernizácie autobusovej stanice je aj vybudovanie záchytného parkoviska v predstaničnom priestore. Tým sa zlepšia podmienky pre prichádzajúcich aj odchádzajúcich cestujúcich koľajovej dopravy, pre ktorých v súčasnosti chýbajú dostatočné parkovacie kapacity. „Na tento zámer máme vydané platné stavebné povolenie už niekoľko rokov. Teda mohli sme ho realizovať už dávnejšie, no napokon sme sa rozhodli počkať a pokúsiť sa o prefinancovanie zámeru z eurofondov, v rámci širšieho dopravného projektu. To sa nám podarilo, takže financovanie zaťaží rozpočet mesta len vo výške povinného spolufinancovania. Nenávratný finančný príspevok z eurofondov je až vo výške 95 percent výdavkov,“ vysvetľuje primátorka Macháčková
 
Hlavným cieľom investície je komplexné vybudovanie dopravnej infraštruktúry predstaničného priestoru, a tým zlepšenie kultúry cestujúcej verejnosti. Navrhovaná stavba si vyžiada čiastočnú demontáž koľaje č. 9, sanáciu súčasných parkovísk napojených na Staničnú ulicu a stavebnú úpravu parkovacích plôch ŽSR. Vybudovaním parkoviska sa kapacita rozšíri na 66 stojísk pre cestujúcu verejnosť, z toho troch pre zdravotne ťažko postihnutých. Súčasne sa vybuduje 14 stojísk pre zamestnancov ŽSR a prístupový chodník smerujúci od parkoviska k železničnej stanici.
 
Železnice prenajali mestu Prievidza plochu v predstaničnom priestore na dvadsať rokov. Mesto Prievidza malo aj záujem tieto pozemky odkúpiť do svojho vlastníctva. „Výsledok rokovaní medzi mestom a zástupcami železníc je taký, že prevod vlastníctva pozemku zatiaľ reálny nie je. Podarilo sa nám ale vyrokovať značne výhodnejšie podmienky nájmu,“ dodáva na záver primátorka mesta.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri