Rekonštrukcie v ZŠ Rastislavova2. 12. 2013 14:54

V týchto dňoch sa už realizujú práce na rekonštrukcii ÚK a TÚV v Základnej škole na Rastislavovej ulici. Ich obsahom je hlavne vyriešenie havarijnej situácie  výmenou rozvodov úžitkového kúrenia a teplej úžitkovej vody. (ďalej len ÚK a TÚV.)

Havarijný stav vonkajších rozvodov ÚK a TÚV v areáli Základnej školy na Rastislavovej ulici v Prievidzi si vyžaduje jeho výmenu za nový.  Práce na výmene rozvodov boli rozdelené z hľadiska závažnosti výskytu porúch na etapy. Prvá etapa bola uskutočnená v septembri t.r., v súčasnosti sa začína realizácia výmeny rozvodov 1. časti 2.etapy.

Práce sa vykonávajú podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala projekčná kancelária  M.O.P. – Ing. Milan Marko Bojnice. Opravy  riešia predovšetkým  havarijný stav sekundárnych rozvodov ÚK a TÚV v areáli Základnej školy na Rastislavovej ulici v Prievidzi ich výmenou za nový rozvod, navrhovaný pomocou predizolovaného potrubia.

Stavebné práce sú charakterizované ako búracie, demontážne práce, so spätnou úpravou stavebných konštrukcií do pôvodného stavu. Podlahy v priestoroch je nutné vybúrať z dôvodu dopojenia rozvodov vykurovania na existujúci rozvod telies osadených v priestoroch chodieb.  Nové rozvody budú vedené v trase jestvujúceho tepelného kanála a budú dopojené v jednotlivých objektoch na existujúci systém rozvodov vody a vykurovania.

Práce bude vykonávať spoločnosť TERS Systém, spol. s r.o. Žiar nad Hronom, ktorá v rámci verejného obstarávania tohto diela predložila najvhodnejšiu ponuku. Cena uvedeného diela je 29 993,84 € vrátane DPH. Na základe zmluvy by mali byť práce ukončené do konca roka 2013.

Mesto Prievidza finančne a materiálovo zabezpečilo odstránenie pretrvávajúceho havarijného stavu rozvodov ústredného kúrenia v ZŠ Rastislavova ul. v  pavilónoch A,B,C,D,E,F.

Prvá etapa rekonštrukčných prác bola zrealizovaná v auguste a septembri 2013. Uskutočnila sa rekonštrukcia zatekajúcich spojovacích chodieb v hodnote 20 000€ a začala sa rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia. Zatiaľ boli vykonané rekonštrukčné práce v sume 41 447,96€, do konca kalendárneho roka 2013 mesto Prievidza investuje do tejto opravy už spomínanú sumu 29 993,84€. Celková rekonštrukcia bude prebiehať v troch etapách.

Mesto Prievidza poskytlo základnej škole aj finančné prostriedky v sume 872€ na oplotenie areálu školy kvôli zabezpečeniu ochrany majetku, najmä multifunkčného ihriska v areáli základnej školy pred jeho ničením vandalmi.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri