Rozšírenie cintorína na Mariánskej ulici v Prievidzi – sektor KLorem ipsum dolor sit amet 9. 1. 2015 11:46

Prievidzský hlavný cintorín prechádza ďalším rozširovaním. Tento krát bude rozšírený o sektor K, ktorý pozostáva z urnových stien. Momentálne sa realizuje  prvá etapa prác. Radnica mesta s týmto krokom sľubuje ďalšie riešenie nedostatku hrobových miest.

Vizuál a technické informácie rozšírenej časti
Koncepcia urbanistického a architektonického riešenia kolumbária (urnového hája) je založená na idei líniovej vejárovito piatich urnových stien s akcentom symbolizujúcim urnové steny „Urnovou bránou“ s reliéfnym nápisom.  Prírodnú podstatu rozšírenej časti má umocňovať chodník dláždený žulovými kockami, kompozícia urnových stien z pohľadového betónu a prírodného kameňa. Chodník na vstupe pretína symbolicky „Urnová brána“, a ďalej rovnomerne vejárovite rozmiestnené urnové steny, situované kolmo na chodník symbolizujúci „cestu životom“. Steny, spolu s vegetačnými úpravami a chodníkom budú tvoriť výraznú dominantu riešeného územia. Autor návrhu a projektovej dokumentácie rozšírenej časti je Ing. arch. Gabriel Szalay.

Účelové bilančné údaje
počet
účelová jednotka
Počet urnových stien 5 ks
Počet miest pre urny v schránke 984 ks
Celkový počet hrobových miest (urien) 4 ks
Celkový počet hrobových miest (urien) 3936 ks

Plošné bilančné údaje výmera merná jednotka
Celková plocha riešeného územia 2 036,40

Zastavaná plocha celkom
657,65
z toho :
- kolumbárium, urnová brána a pietne steny 75,65
- pešie dláždené plochy a chodníky 374,30
- pešie štrkové plochy a chodníky 207,70

Cena za dielo
Na základe výsledkov verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby mesto uzatvorilo zmluvu o dielo č. 83/2014/OZ/2.4.1 na realizáciu stavebných prác. Cena prác za celé dielo je dohodnutá vo výšške 503 003,17 eur €s DPH. Momentálne sa realizuje prvá etapa diela v hodnote 152 520,65 eur s DPH. Celé dielo by malo byť zrealizované do roku 2016.
Rozsah prác 1. etapy pre realizáciu v roku 2015  je upravený takto:
a)    urnová stena V.  bez kamenného obkladu
b)    chodníky a spevnené plochy spájajúce urnovú stenu a hlavný chodník
c)    vodovodný systémInfo servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri