Sídlisko Kopanice: Zlepšia možnosti parkovania vnútrobloku17. 3. 2022 09:01

Mesto Prievidza vyhlásilo výzvu na predkladanie cenových ponúk na vybudovanie spevnených plôch na parkovanie v meste Prievidza. Prístupová komunikácia a niekoľko nových parkovacích miest zmení dopravu vo vnútrobloku Ul. M. Gorkého a V. Clementisa. Stavebné práce by mali byť ukončené ešte v tomto roku.

Vo vnútrobloku Ul. M. Gorkého a V. Clementisa dôjde k dobudovaniu dopravnej infraštruktúry s cieľom zlepšenia parkovania vozidiel. Stavebné práce budú pozostávať z vybudovania spevnenej plochy z betónovej ekologickej zámkovej dlažby, ktorá bude slúžiť na parkovanie vozidiel.

Podľa projektovej dokumentácie dôjde k rozšíreniu existujúcej prístupovej komunikácie. Predpokladaná hodnota zákazky je naplánovaná na sumu 16 368,58 € bez DPH. Začatie stavebných práce závisí od ukončenia výzvy na predkladanie cenových ponúk. Práce by mali byť ukončené ešte v tomto roku.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri