Spustenie fontány je odložené27. 4. 2016 12:04

Spustenie fontány na Námestí slobody sa odkladá. V rámci preberacieho konania boli na diele zistené nedostatky. Tie majú byť v nasledujúcich týždňoch odstránené. Radnica mesta preto dielo doposiaľ neprebrala a  ďalšie kroky koordinuje so zástupcami projektantov - txt architekti, ako aj s realizátorom stavby – spoločnosťou AVA-stav, s r.o..

Novovybudovaná fontána na Námestí slobody mala byť podľa pôvodných plánov spustená na konci mesiaca apríla. Po zistení závad na diele sa jej uvedenie do prevádzky odložilo. Problémy na diele spočívajú predovšetkým vo výškových rozdieloch medzi jednotlivými prvkami dlažby, ale došlo aj k odštiepeniu najmä z rohových a okrajových vrchných častí dlažby.

Zástupcovia zhotoviteľa stavby spol. AVA-stav, s.r.o. poukazujú na fakt, že dielo zrealizovali v súlade s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou. Projektanti diela spoločnosť txt architekti z Bratislavy prezentujú, že vzniknutý problém je pravdepodobne spôsobený nepresným zrezaním dodanej dlažby. Ako v tomto smere uviedol vedúci odboru výstavby MsÚ v Prievidzi Štefan Bača, „zaznamenali sme viacero nedostatkov, na základe ktorých sa mesto rozhodlo v rámci preberacieho konania dielo neprevziať a požadovať od zhotoviteľa ich odstránenie. V najbližšom období tak opäť dôjde k stavebným úkonom za účelom odstránenia nedostatkov.“ Predpoklad ukončenia prác je ešte do letnej sezóny.


Vec má v rukách znalec
Pre správny ďalší postup sa zainteresované strany obrátili na znalca z oblasti súdneho inžinierstva, s ktorým sa stotožnili tak zástupcovia projektantov - txt architekti, ako aj realizátora stavby – spoločnosti AVA-stav, s.r.o.. Znalec posudkom určí príčinu poklesu dlažby a jej poškodenia. Zároveň stanoví, či došlo k pochybeniu pri projektovom návrhu alebo pri samotných stavebných prácach.

Ďalší postup stavebných prác
Už v týchto dňoch tak dôjde k oploteniu objektu a následným stavebným prácam. Definitívny postup opravy bude známy až po predložení návrhu zo strany projektantov. Mesto Prievidza doposiaľ zaplatilo realizátorovi prác len časť zo zazmluvnenej sumy. Ak bude dielo ukončené a odovzdané bez závad, bude môcť byť vystavená konečná faktúra podľa zmluvy o dielo.

Informácie o fontáne
Vizuál novej fontány vzišiel z architektonickej súťaže. Mesto Prievidza vypísalo ešte v roku 2013 anonymnú architektonickú súťaž na spracovanie návrhu architektonického riešenia časti pešej zóny so zakomponovaním vodného prvku a súvisiaceho priestoru pešej zóny na Námestí slobody v centrálnej mestskej zóne. Nad architektonickou súťažou prebrali záštitu architekti zo Slovenskej komory architektov. Návrh novej fontány je dielom autorov víťazného návrhu spoločnosti txt architekti, Heyrovského 1, 841 03 Bratislava (Ing. Ing. arch. MarianTrcka; Ing. arch. Jaroslav Tarajčák; Ing. arch. Branislav Lackovič)


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri