Studňa sa tajne s dažďom zhovára - literárna súťaz20. 6. 2022 09:26

Matica slovenská, Miestny odbor Matice slovenskej v Trenčíne, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, Spolok slovenských spisovateľov a mesto Trenčín vypisujú XXX. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Jozefa Braneckého pre stredoškolákov a dospelých Studňa sa tajne s dažďom zhovára.

Propozície súťaže
Žánre – próza a poézia
Vekové kategórie - mládež (15 – 20 rokov) a dospelí
Tematické oblasti
a) Pravé slová i skutky v pravom čase
V tomto roku si organizátori v Trenčíne pripomenú významné výročia osobností štúrovskej generácie, najmä 200. výročie narodenia básnika a národného buditeľa Janka Kráľa ako aj 205. výročie narodenia kňaza, spisovateľa a národovca Jozefa Miloslava Hurbana. V turbulentnej dobe, ktorú žijeme organizátori uvítajú umelecké
uchopenie témy „pravých skutkov v pravom čase.“ Skutkov, ktorých boli schopní naše tvorivé a konceptuálne osobnosti v minulosti; skutkov, na ktoré sa mnohí odvolávajú, skutkov i osobností, ktoré dnes chýbajú.
b) Bez obmedzenia žánru a témy

Súťažné podmienky
V kategórii próza pošle súťažiaci najviac 3 samostatné, doteraz nepublikované práce, z väčších diel ukážky max. v rozsahu 7 strán, v kategórii poézia najviac 6 doteraz nepublikovaných básní. Súťaž nie je určená pre členov spisovateľských organizácií.

Posielanie príspevkov do súťaže
Tri exempláre (napísané na PC / strojom) pošlite na adresu: Verejná knižnica Michala Rešetku, Hasičská ulica č. 1, 911 82 Trenčín. Jeden exemplár pošlite na e-mail: sylvia.fabova@vkmr.sk.
Príspevky do súťaže môžete posielať do 30. 9. 2022.
Práce doručené po tomto termíne nebudú zaradené do hodnotenia.
Súťažiaci uvedie na každý exemplár čitateľne žáner, kategóriu, svoje meno, priezvisko, školu, adresu, telefonický a e-mailový kontakt. Odoslaním príspevku súťažiaci udeľuje organizátorovi súťaže súhlas so spracovaním osobných údajov. Za súťažiaceho, ktorý do termínu zaslania príspevku nedovŕšil vek 18 rokov, podpisuje súhlas so spracovaním osobných údajov jeho zákonný zástupca.
Súťažiaci uvedie súhlas / nesúhlas s prípadným publikovaním svojho príspevku.
Práce bude posudzovať odborná porota zložená z členov Spolku slovenských spisovateľov.
Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v novembri 2022. Presný termín autorom ocenených prác včas oznámime a zverejníme na webe www.vkmr.sk.

kontakt: Janka Poláková (mobil: 0910 176 524)


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri