TV: Kultúra prešla primátorskou kontrolouLorem ipsum dolor sit amet 25. 11. 2013 08:00

18.novembra 2013 vedenie mesta kontrolovalo oblasť kultúry. Pod drobnohľadom bolo Kultúrne a spoločenské stredisko (ďalej len KaSS) a jeho súčasť -  mestská knižnica.

Investovali do kultúrnych domov
Konkrétnym obsahom kontroly bola pripravenosť zámerov a kultúrnych podujatí vykonávaných vo vianočnom období, ale aj v rámci plesovej sezóny a období stužkových slávností. Práve na tieto podujatia KaSS zabezpečuje nielen kultúrny program,  ale aj inventár, priestory- kultúrne domy.  „Napríklad mestský ples je každoročne jednou z významných reprezentatívnych akcií, snažíme sa, aby sa aj touto cestou prezentovalo mesto Prievidza a a zároveň  aj naše služby, ktoré zabezpečujeme pre širokú verejnosť.  V  priestoroch KaSS je možné zrealizovať spoločenské podujatia pre firmy a kolektívy , ako napr. plesy, stužkové, svadby, rodinné a firemné akcie. Pre klientov zabezpečujeme poradenstvo a servis v celom rozsahu. Príjmy z nájmov priestorov na podujatia tohto typu tvoria významnú časť príjmov Kultúrneho a spoločenského strediska. Prostredníctvom kontrolného dňa sme chceli pripomenúť teda aj to, že sme k dispozícii pre firmy a širokú verejnosť, aby sme im pomohli pri zabezpečení ich akcie. Z toho dôvodu chceme zlepšovať stav našich kultúrnych domov. Chceli by sme  sa uchádzať o modernizáciu sály technológiou E-cinema HD cez Audiovizuálny fond, znížiť energetickú náročnosť  budov prostredníctvom metódy EPC (potrebné finančné prostriedky sa hradia z úspor) a modernizovať časť   plôch na vylepovanie plagátov,“ opísala zámery KaSS riaditeľka Petra Štefániková.

Mesto Prievidza v roku 2013 investovalo značné finančné prostriedky na obnovu kultúrnych domov najmä v prímestských častiach Veľká Lehôtka, Malá Lehôtka a Hradec. Doplnený bol inventár a ďalšie potrebné veci. Primátorka Katarína Macháčková potvrdila, že stav kultúrnych domov v prímestských častiach bol alarmujúci. „Nie roky, ale desaťročia sa tomuto mestskému majetku nikto nevenoval. Nikto do nich neinvestoval. Pritom kultúrne domy sú potenciálom, ktorý by sme mohli využiť napríklad pre organizovanie firemných akcií a kultúrnych podujatí. Ako sme však mohli usporiadať významnejšie podujatie, alebo prenajať kultúrny dom na firemný večierok, keď v ňom  nebol napríklad  plyn? Museli sme konať. Preto sme naplánovali rekonštrukčné práce v kultúrnych domoch.  A počas kontrolného dňa sa utvrdzujem, že náš zámer sa nám vydaril.“

Investície do vybavenia jednotlivých domov kultúry v mestských častiach:
•    KD Veľká Lehôtka: sporák (179,00 €), rekonštrukcia javiska (1500 €), v súčasnosti sa realizuje výmena okien a znižovanie stropu v spoločenskej sále.
•    KD Hradec: sklenený inventár (141,36 €), sporák (197,00 €) + výmena okien.
•    KD Malá Lehôtka: inventár (49,69 €), zavedenie plynu z kotolne do kuchyne, výmena bojlera a sporákov (investícia mesta).
•    Kultúrny dom Prievidza (F. Madvu 11): oprava kvetináčov pred domom kultúry (561,94 €), vymaľovanie spoločenskej sály, zakúpenie skleneného inventáru (230,00 €), zakúpenie špeciálneho ekonomického vykurovacieho telesa do bábkovej sály (392,81 €).

RTV Prievidza: Kontrolný deň

Finančná situácia v kultúre
Riaditeľka KaSS Petra Štefániková hodnotí financovanie kultúry aj napriek kríze optimisticky: „Všetko niečo stojí,  musím   mestu poďakovať, že v čase šetrenia nezabúda   na kultúru a kultúrne objekty. Finančné prostriedky na realizáciu našich zámerov však aktívne hľadáme aj v mimorozpočtových zdrojoch : z grantov, darov fyzických a právnických osôb, či prostriedkov z ďalších inštitúcií sme získali až 16 415 €. Vďaka  mimorozpočtovým  zdrojom sme napríklad mohli usporiadať „ letnú čitáreň“ na Námestí slobody, dramatoterapeutické a výtvarné dielne pre seniorov, filmový festival 7. Slovenské filmobranie, multimediálne predstavenie „Od počiatku“, cyklus multižánrových akcií a koncertov na Námestí slobody Night Art, Hodové podujatia a ďalšie .“

Príjmy KaSS sú za 1. polrok rok 2013 v tomto zložení:

I. polrok 2013
tržby z činnosti 54 117,04
tržby  z nájomného 26 775,20
iné (granty, projekty.....) 16 415,21
Spolu (vlastné príjmy) 97 307,45
Prevádzková dotácia (z mesta) 147 562,50
Celkom: 244 869,95

Ceny sú uvedené v eurách

„Čo sa týka grantov a získavania mimorozpočtových zdrojov, sme ku koncu septembra 2013 oproti pôvodnému plánu na 313,43% jeho plnenia. Som rada, že sme úspešní v získavaní mimorozpočtových peňazí,“ potvrdila  riaditeľka. Otázkou je konkrétne získavanie finančných prostriedkov z nájmov štyroch spravovaných kultúrnych domov ( DK na Ul. F. Madvu, KD Necpaly, KD Hradec, KD Veľká a KD Malá Lehôtka. Ako ďalej P. Štefániková pokračovala „v oblasti cien prenájmov za veľké spoločenské udalosti (svadby, stužkové) ponúkame kompletný servis. Na svadby sa mimoriadne hodí Dom kultúry v Necpaloch (  cena za celý kultúrny dom na 12 hodín približne 165,00 €). Svadby sa taktiež môžu realizovať v kultúrny domoch Veľká Lehôtka (10,60 € za hodinu celý KD), Malá Lehôtka (13,60 € za hodinu celý KD), Hradec (10,80 € za hodinu celý KD). Ceny  sú oproti iným priestorom bezkonkurenčné. Dom kultúry na Ul. F. Madvu je skvelým miesto na realizáciu stužkových slávností. V cene 23,00 € na osobu ponúkame kompletné materiálno-technologické zabezpečenie, celovečernú stravu, v cene je prenájom, ozvučovacia a osvetľovacia technika, upratovacie práce, výzdoba a podobne. Jeho priestory sú taktiež vhodné na organizáciu konferencii, pracovných stretnutí, seminárov a podobne.“

Presťahovanie knižnice vytvorilo centrum pre mládež
Z dôvodu realizácie racionalizačných opatrení smerujúcich k zníženiu nákladov na prevádzku Mestskej knižnice Mikuláša Mišíka ako organizačnej zložky KaSS v Prievidzi,  bola knižnica ešte v roku 2011 presťahovaná. Knižný fond pobočky na Ul. J. Kráľa bol presunutý do budovy Domu kultúry na Ul. F. Madvu. Knižný fond z pobočky Ul. Mišúta bol presunutý do budovy Základnej školy na Ul. P. Dobšinského. „Týmto presťahovaním sme ušetrili značné finančné prostriedky na réžiu, ale čas ukázal, že sme  týmto rozhodnutím vytvorili aj  akési centrum pre mládež a čitateľov. Žiaci Základnej školy na Ul. P. Dobšinského vytvorili početnú komunitu čitateľov. Presťahovať knižnicu do blízkosti školy bol dobrý krok z viacerých hľadísk. V zahraničí je bežné, že inštitúcia knižnice sídli v blízkosti školského zariadenia, podotkla riaditeľka KaSS Petra Štefániková.“

„Tento deň bol z pohľadu kontroly veľmi náročný. Zároveň bol hodnotením Roka výročí mesta Preividza, ktorý bol dôležitý z pohľadu histórie pre všetkých Prievidžanov. Sme to my, ktorí sme súčasťou histórie nášho mesta. Veľmi pozitívne vnímam napríklad program na Baníckom jarmoku 2013. Uistila som sa, že plány a ďalší kultúrny program je na Vianoce a Silvester pripravený. Už teraz pozývame všetkých obyvateľov na oslavu sv. Mikuláša pred kostol Najsvätejšej trojice dňa 5.decembra o 17.00 h Pre celú Prievidzu máme pripravené veľkolepé prekvapenie. Detaily sa obyvatelia mesta dozvedia až na Mikuláša. Dôstojnými celoročnými oslavami Roka výročí sa opäť raz potvrdilo, aká je kultúra dôležitá a strategická,“ uzavrela kontrolný deň primátorka mesta.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri