V Prievidzi pribudne ďalšia nová lávka1. 10. 2015 07:52

V týchto dňoch sa podpisuje zmluva na výstavbu novej lávky pre peších M-3 cez rieku Handlovka v Prievidzi (lávka pri reštaurácii Sabbia). Pôvodná lávka je zničená po povodni z roku 2010 a musí byť demontovaná

Pred výstavbou novej lávky cez rieku Handlovka prebehne sanácia jestvujúcej lávky pre peších M-3, ktorá slúži na prevedenie chodníka ponad rieku Handlovka medzi Nábrežím Andreja Kmeťa a Nábrežím  sv. Cyrila. Vzhľadom na havarijný stav konštrukcie jestvujúcej lávky je nutné vykonať jej sanáciu, ktorá spočíva v odstránení jestvujúcej konštrukcie lávky a v osadení novej konštrukcie lávky.

V týchto dňoch sa pripravuje podpísanie zmluvy o dielo. Realizácia novej lávky sa uskutoční do 90 dní od prevzatia staveniska. Suma za demontáž existujúcej lávky a vybudovanie novej lávky predstavuje sumu 87 602,35 eur.

V tejto súvislosti prosíme verejnosť, najmä účastníkov cestnej premávky k trpezlivosti. Pre realizácii prác môže dôjsť k čiastočnému obmedzeniu dopravy v lokalite medzi Nábrežím Andreja Kmeťa a Nábrežím  sv. Cyrila.

Povodňou 2010 boli postihnuté všetky mostné telesá cez rieky Nitra a Handlovka. Napríklad lávka pri Stavomontážach bola po povodni úplne zničená. Statika niektorých ďalších mostných telies predstavovala značné nebezpečenstvo najmä pre chodcov. Z uvedených dôvodov došlo už v minulom roku k výstavbe novej lávky cez rieku Nitra ako aj k z zabezpečeniu statiky ostatných mostných telies.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri