V Prievidzi realizujú novinku – podzemné kontajneryLorem ipsum dolor sit amet 2. 10. 2018 09:15

Na sídliskách v centrálnej časti mesta v týchto dňoch realizujú veľkoobjemové podzemné kontajnery. Ide o novinku, ktorá prinesie do mesta väčšiu čistotu.

Mesto Prievidza odštartovala pilotný projekt budovania podzemných kontajnerov. Celkovo bude vybudovaných sedem stojísk s 28 podzemnými kontajnermi na triedený odpad. Celý projekt vybudovania podzemných kontajnerov bol rozdelený do dvoch etáp.  V prvej časti bolo nakúpených 28 kontajnerov pre 7 stojísk na komunálny odpad, plast, papier, sklo, viacvrstvové kombinované materiály a kovy. Výstavba je v týchto dňoch realizovaná na uliciach M. Hodžu 2 a 14, Nábrežie sv. Cyrila 7,10 a 14 a na Ulici A. Škarvana (Dlhá 6 a 22).

Stavebné práce obsahujú predovšetkým výkop a následné osadenie podzemných kontajnerov na odpad. Miesta pre osadenie stojísk sú prevažne rovinaté, tvorené spevnenými asfaltovými, betónovými, resp. trávnatými plochami. Búracie práce na spevnených plochách a výkopy sú súčasťou samotných objektov - stojísk. Zemné práce sa obmedzujú na výkop stavebných jám jednotlivých stojísk. Plochu po obvode stojísk a medzi podzemnými kontajnermi bude po dokončení tvoriť ekologická zámková dlažba. Navrhované stojiská podzemných kontajnerov nahradia jestvujúce stojiská 1100 l zberných nádob v daných lokalitách.

Už v týchto dňoch pripravuje samospráva mesta Prievidza realizáciu aj druhej etapy výstavby podzemných kontajnerov. V druhej časti by mali byť realizované zostávajúce stojiská na Dlhej ulici 36, 46, 44, 48, a Nábreží sv. Cyrila 22, 29,35,40.
V prípravnej fáze samotného projektu sa uskutočnilo niekoľko stretnutí s predsedami bytových spoločenstiev dotknutých bytových domov, kde mali ľudia možnosť vyjadriť svoje požiadavky a  pripomienky k navrhovaným stojiskám ešte pred ich realizáciou.

RTV Prievidza:


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri