Výsledky hodnotenia samospráv 2012 - Prievidza obstála na výbornúLorem ipsum dolor sit amet 20. 2. 2013 15:14

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť zverejnil hodnotenie samospráv zapojených do projektu Odkazprestarostu.sk za rok 2012. Mesto Prievidza bolo hodnotené v skupine tridsiatich samospráv v ktorých funguje tento projekt. Na  hodnotenie bola použitá nová, komplexná metodológia, ktorá okrem úspešnosti riešenia podnetov hodnotí i úroveň komunikácie samospráv na portáli Odkazprestarostu.sk.

Metodológia
Cieľom projektu Odkazprestarostu.sk nie je len sprostredkovanie komunikácie medzi občanmi a predstaviteľmi samospráv, ale i objektívne hodnotenie úspešnosti samospráv pri riešení zaslaných podnetov. Občania sa na samosprávy obracajú so širokým spektrom problémov. Je zrejmé, že napríklad doplnenie chýbajúceho smetného koša a odstránenie čiernej skládky odpadov sú dva odlišné typy podnetov, ktorých riešenie nie je rovnako náročné z finančného ani časového hľadiska. Dôležitým prínosom novej metodológie hodnotenia je fakt, že nezohľadňuje len počet vyriešených resp. neriešených podnetov, ale práve i  rozdielnu náročnosť ich riešenia. Navyše použitá metodológia berie do úvahy i počet podnetov, ktoré sú adresované tej ktorej samospráve, a na ich základe porovnáva samosprávy medzi sebou. To umožňuje priniesť komplexnejšie, objektívnejšie a prehľadnejšie výsledky.


Ako sa zvádza v hodnotiacej správe, portál Odkazprestarostu.sk je určený na komunikáciu občan-samospráva, preto bola zahrnutá do hodnotenia i kvalita komunikácie zo strany samosprávy. Nová metodológia hodnotenia činnosti samospráv sa teda zameriava na dve hlavné oblasti:
1) ako úspešne samosprávy riešia rôzne náročné podnety,
2) ako o ich riešení informujú verejnosť.

Riešenie podnetov a komunikácia sú dve odlišné kategórie, preto boli hodnotené samostatne, no na základe rovnakého princípu.


Pri hodnotení úspešnosti riešenia podnetov boli použité iba podnety, ktoré spadajú do kompetencie samospráv a sú označené ako vyriešené alebo neriešené. Úroveň náročnosti riešenia daných podnetov je rozdielna (napríklad pokosenie trávnika na verejnom priestranstve je jednoduchšie ako odstránenie výmoľov na ceste), čo bolo zohľadnené pri hodnotení podnetov. Na základe dotazníkového zisťovania medzi samosprávami boli podnety rozdelené podľa náročnosti do piatich kategórií (ľahký, skôr ľahký, ani ľahký ani ťažký, skôr ťažký a ťažký). Úspešnosť samospráv pri riešení podnetov je vyjadrená dvomi indexmi: Index úspešnosti riešenia podnetov(IU) a Index prínosu práce samosprávy (IP).

Index úspešnosti riešenia podnetov vyjadruje, na koľko percent rieši daná samospráva podnety, ktoré jej občania zaslali. Vyjadruje podiel vyriešených a nevyriešených podnetov danej samosprávy, pričom zohľadňuje ich náročnosť (graf č.1).

Index prínosu práce samospráv je komplexnejší a umožňuje porovnávať samosprávy medzi sebou, zohľadňuje náročnosť zaslaných podnetov aj ich počet. Vyjadruje, koľkokrát väčší prínos má práca danej samosprávy v porovnaní s prácou hypotetickej priemernej samosprávy (graf č.2).
Pri hodnotení kvality komunikácie boli brané do úvahy všetky podnety zaslané samospráve. Samotné hodnotenie bolo zamerané na rýchlosť odpovede samosprávy a jej vecnosť (či odpoveď obsahovala informácie o tom, kto podnet vyrieši, kedy a akým spôsobom). Samosprávy mohli v hodnotení získať i bonusové body napríklad za výnimočne rýchlu odpoveď.

Obdobne ako pri hodnotení úspešnosti riešenia podnetov i pri komunikácii boli použité dva indexy, Index kvality komunikácie a Index kvality a kvantity komunikácie.
Index kvality komunikácie (IKK) vyjadruje, na koľko percent daná samospráva informuje občanov o riešení podnetov (graf č.3).
Index kvality a kvantity komunikácie (IKKK) vyjadruje, koľkokrát lepšie komunikuje daná samospráva v porovnaní s hypotetickou priemernou samosprávou, pri zohľadnení kvantity komunikácie a počtu odpovedí (graf č.4).

Výsledky
Prievidza, Trenčín, mestská časť Bratislava Vajnory a obec Vinodol – týmto štyrom samosprávam sa podarilo úspešne vyriešiť všetky hodnotené podnety. V rebríčku indexu úspešnosti riešenia podnetov za nimi nasledujú Trnava s 97,69% vyriešených podnetov, mestská časť Bratislava Nové Mesto s 78,6% úspešnosťou a Spišská Nová Ves s 77,27% vyriešených podnetov (graf č.1).


Zohľadnením počtu podnetov, ktoré boli adresované jednotlivým samosprávam, sa poradie hodnotenia miest výrazne zmení. Podľa indexu prínosu práce samospráv (graf č.2) sa najprínosnejšou samosprávou stala Trnava, nasledovaná mestskou časťou Bratislava Nové Mesto, Prievidzou a mestskou časťou Bratislava Petržalka.

V hodnotení kvality komunikácie vedú Prievidza, Prešov a Trenčín nasledované bratislavskými mestskými časťami Petržalka, Nové Mesto a Vajnory (graf č.3). Podobne poradie vyzeralo i v indexe kvality a kvantity komunikácie (graf č.4). Na prvom mieste sa umiestil Prešov, na druhom mestská časť Bratislava Petržalka, nasledovaná Prievidzou.

Príjemným prekvapením je práca prievidzskej samosprávy, ktorá sa umiestnila v každom hodnotení medzi tromi najlepšími, i keď je do projektu Odkazprestarostu.sk zapojená len od októbra 2012.

Grafy a tabuľky s výsledkami hodnotenia si môžete pozrieť tu.

Celú hodnotiacu správu si môžete pozrieť TU:

Monika Jankovičová +MsÚ


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri