Výstavba cyklotrasy21. 4. 2020 13:01

V týchto dňoch je realizovaná výstavba prievidzskej cyklotrasy. Mesto Prievidza na jej výstavbu získalo nenávratný finančný príspevok.

Rozsah prác je stanovený oceneným výkazom výmer a projektovou dokumentáciou pre realizáciu stavby „Cyklotrasa medzi mestami Prievidza a Bojnice - I. etapa“. Práce bude realizovať spoločnosť CESTY NITRA, a.s., ktorá vzišla z verejného obstarávania. Cyklotrasa predstavuje ďalšiu veľkú investíciu, ktorá sa stavebnou časťou dotkne značnej časti mesta.  So stavebnými prácami sa začalo na jar tohto roka.

Celková cena diela predstavuje sumu 1 559 821,12 eur s DPH.  Na výstavbu cyklotrasy bude poskytnutý nenávratný finančný príspevok na spolufinancovanie, ktorý je v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku zo dňa 03.01.2018 tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR projektom „Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb“. Nová cyklotrasa prepojí Zapotôčky a mestský park. Celkovo bude vybudovaných 3 666,44 metrov cyklistických chodníkov a spoločných chodníkov pre cyklistov a peších. Súčasťou projektu je aj vybudovanie štyroch prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, ako sú odpočívadlá, cyklostojany na odloženie bicyklov a oddychové priestory.


Trasovanie cyklotrasy
Smerovanie cyklotrasy vychádza z priestoru železničnej a autobusovej stanice smerom na sídlisko Zapotôčky až k Ulici M. Rázusa. Ďalšou lokalitou trasovania predstavuje priestor cez súčasné poľnohospodárske pole smerom k rieke Nitra. Nová cyklotrasa bude ďalej smerovať  pozdĺž rieky Nitra smerom k lávke za OC  Korzo kde bude premostená na druhú stranu rieky, do katastra mesta Bojníc. V ďalšej fáze bude trasa kopírovať koryto rieky smerom popod most na Bojnickej ceste až do Mestského parku. V lokalite parku bude cyklotrasa nasmerovaná pozdĺž existujúceho cyklochodníka až k mestskej plavárni. Vyústenie cyklotrasy bude vyústené na Ul. S. Chalupku. Vybudovaním siete cyklistickej infraštruktúry sa zároveň položí základný priestor na nadväzujúce investičné projekty, prostredníctvom ktorých bude mesto Prievidza aj v budúcnosti rozvíjať možnosti cyklistickej prepravy v mestách a blízkom regióne.

*Pre zväčšenie kliknite na obrázok


Pripravte sa aj na možné obmedzenia


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri