Začali rekonštrukcie ciest a chodníkov 201914. 3. 2019 10:44

V roku 2019 pokračuje plnenie zmluvy na rekonštrukciu ciest a chodníkov.

Mesto Prievidza ešte v roku 2018 podpísalo zmluvu o dielo na realizáciu komplexných rekonštrukcií miestnych komunikácií a chodníkov. Dodávateľom prác je spoločnosť STRABAG . Celkovo 13 komunikácií, šesť chodníkov a päť parkovísk v meste Prievidza prejde kompletnou rekonštrukciou. Práce sa realizujú po etapách, pričom v roku 2018 bolo z rekonštruovaných  sedem komunikácií, jedno parkovisko a štyri chodníky.

Zoznam komunikácií a chodníkov ktoré sa budú rekonštruovať v roku 2019:
Rekonštrukcia komunikácie Lúčna ulica - cesta, chodník ľavá strana dlažba
Rekonštrukcia chodníka na Ul. stavbárov
Rekonštrukcia komunikácie Svätoplukova ulica
Rekonštrukcia komunikácie Ul. D. Krmana       
Rekonštrukcia komunikácie Ul. J. Francisciho   
Rekonštrukcia komunikácie Ul. A. Mišúta
Rekonštrukcia parkoviska Na karasiny 5304
Rekonštrukcia parkoviska Na karasiny 5306
Rekonštrukcia parkoviska Na karasiny 5307
Rekonštrukcia parkoviska Na karasiny 5308
Rekonštrukcia komunikácie Hlboká ulica I. etapa
Rekonštrukcia chodníka Veľkonecpalská ulica
Rekonštrukcia chodníka Ul. S. Chalupku

Rekonštrukcie ciest a chodníkov
Pri rekonštrukciách dôjde k odstráneniu povrchu vozovky resp. chodníka vrátane podkladných vrstiev. Následne budú vybudované nové podkladové vrstvy, osadia sa nové obrubníky. Realizovaný bude nový povrch chodníkov z betónovej dlažby a nový kryt vozovky z asfaltového betónu. Výsledná cena za rekonštrukciu ciest vo všetkých etapách predstavuje sumu 1 610 763,03,-- eur s DPH.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri