Výzva na predkladanie cenových ponúk - Dokončenie rekonštrukcie strechy budovy ZUŠ v Prievidzi


3. 2. 2022 08:40

Názov zákazky : „Dokončenie rekonštrukcie strechy budovy ZUŠ v Prievidzi“ - realizácia.
2.2 Miesto dodania: Základná umelecká škola Ladislava Stančeka, Rastislavova ul. 745/13,
971 01 Prievidza
2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
2.4 Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác; CPV: 45000000-7.
2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: 55 468,21 € bez DPH

prílohy:

Oznámenie o predĺžení lehoty predkladania ponúk:

Dokončenie rekonštrukcie strechy budovy ZUŠ v Prievidzi - realizácia - stanovisko k žiadosti o vysvetlenie podkladov: