Výzva na predkladanie cenových ponúk - Enviromentálne centrum v Prievidzi – projekt pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu stavby + autorský dohľad


8. 7. 2021 13:56

Názov zákazky: Enviromentálne centrum v Prievidzi – projekt pre vydanie stavebného povolenia s podrobnosťou realizačného projektu stavby + autorský dohľad
Miesto dodania: mesto Prievidza
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby; CPV: 71320000-7 Inžinierske projektovanie

celý dokument:

Oznámenie o zrušení verejného obstarávania: