Výzva na predkladanie cenových ponúk - Internetová stránka mesta Prievidza


6. 9. 2021 12:52

Predmet zákazky a typ zmluvy:
Názov zákazky : „Internetová stránka mesta Prievidza“
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo a licenčná zmluva.
Zákazka na poskytnutie služby, CPV: 72000000-5; 72413000-8
Finančný limit verejného obstarávateľa : 16 500,00 € s DPH.

prílohy:

stanovisko k žiadosti o vysvetlenie podkladov k zákazke Internetová stránka mesta Prievidza:

vysvetlenie podkaldov zo dňa 10.9.2021: