Výzva na predkladanie cenových ponúk: Rekonštrukcia Materskej školy v Prievidzi, Ul. J. Matušku, II. etapa – výkon stavebného dozoru.


3. 7. 2018 07:54

Názov zákazky : „Rekonštrukcia Materskej školy v Prievidzi, Ul. J. Matušku“ II. etapa- výkon
stavebného dozoru“
Miesto dodania: Mestský úrad v Prievidzi
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená mandátna zmluva
Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby - kategória služieb: 12 , CPV 71336000-2.

celý dokument:

prílohy: