Výzva na predkladanie cenových ponúk - spevnené plochy A. Rudnaya


16. 4. 2014 14:07

Názov zákazky : „ Vybudovanie spevnenej plochy – Ulica A. Rudnaya“.
Druh zákazky: zákazka na stavebné práce
Miesto dodania: spevnené plochy na Ulici A. Rudnaya v Prievidzi
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.

celý dokument:ico_doc_46

príloha:ico_pdf_46

zmluva o dielo: