Výzva na predkladanie cenových ponúk - Spojovací chodník medzi Veľkonecpalskou a Malonecpalskou ulicou


24. 9. 2021 09:17

Názov zákazky : „Spojovací chodník medzi Veľkonecpalskou a Malonecpalskou ulicou“
• Miesto dodania: Prievidza
• Typ zákazky: zákazka na dodanie stavebných prác
• CPV kód:
45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov
• Forma zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo

prílohy: