Výzva na predkladanie cenových ponúk - Výmena jestvujúcich okien za plastové s vymurovaním menších otvorov na budove MsP v Prievidzi


23. 5. 2016 14:20

Názov zákazky : „Výmena jestvujúcich okien za plastové s vymurovaním menších otvorov na budove MsP v Prievidzi ".
Miesto dodania: Mestská polícia Prievidza, K. Nováckeho 14 Prievidza.
Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV: 45421100-5,45262520-2,
45410000-4, 45442100-8.
Predpokladaná hodnota zákazky: 4 166,00 € bez DPH.

celý dokument: ico_pdf_46